marți, 21 martie 2023

Când trebuie să susțin examenul de reevaluare a cunoștințelor teoretice din domeniul rutier?


Cu susținerea probei teoretice de verificare a cunoștințelor de legislație rutieră și a celei practice de verificare a aptitudinilor și a comportamentului în trafic, s-a confruntat orice posesor de permis de conducere pentru autovehicule. 
Însă este destul de puțin cunoscut faptul că, în anumite circumstanțe, chiar dacă o persoană deține permis de conducere auto în urma promovării examenului mai sus menționat, reverificarea teoretică a cunoștințelor de legislație rutieră poate interveni și ulterior obținerii dreptului de a conduce automobile pe drumurile publice. 
O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și Regulamentul de aplicare a acesteia reglementează atât situații obligatorii cât și facultative care presupun reverificarea cunoștințelor teoretice de legislație rutieră ale conducătorului auto, de către examinatorii abilitați. 
Astfel, dispozițiile art. 104 (1) din O.U.G. nr. 195/2002 consfințesc dreptul conducătorului auto sancționat contravențional cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce automobile pe drumurile publice, de a beneficia de reducerea acestei perioade cu o treime, dacă:
a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație;
b) a obținut permisul de conducere cu cel puțin un an înainte de săvârșirea faptei.
În plus față de reglementările regăsite în O.U.G. nr. 195/2002, Regulamentul de aplicare a acestui act normativ introduce și posibilitatea reducerii perioadei de suspendare a exercițiului dreptului de a mai conduce autovehicule la 30 de zile, în condițiile promovării verificării teoretice a cunoștințelor de legislație rutieră, obținerii permisului de conducere cu cel puțin un an înainte de săvârșirea faptei, la care se adaugă și următoarele cerințe:
- în ultimii 3 ani de la data săvârșirii faptei, conducătorul auto să nu fi beneficiat de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice;
- în ultimii 2 ani de la data constatării contravenției pentru care se aplică sancțiunea contravențională complementară, conducătorul auto să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule (art. 221 (1) din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002).
Pe de altă parte, reținem și că atât dispozițiile O.U.G. nr.195/2002 cât și Regulamentul de aplicare a acesteia stabilesc explicit și care sunt situațiile în care conducătorul auto sancționat cu sancțiunea complementară a suspendării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice nu poate beneficia de reducerea menționată mai sus, respectiv:
- când contravenientul a cumulat, din nou, cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;
- când sancțiunea contravențională complementară s-a dispus pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) sau art. 102 alin. (4);
- când perioada de suspendare a fost majorată, conform legii;
- când perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce este aplicată prin însumarea mai multor perioade de suspendare prevăzute de lege dintre care cel puțin una prevăzută de art. 102 alin. (3) sau art. 102 alin. (4);
- când conducătorul auto a fost implicat într-un accident de circulație din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testării aerului expirat sau al probelor biologice a stabilit că a condus vehiculul în timp ce se află sub influența alcoolului;
- când sancțiunea contravențională complementară s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau semnalele cu lumini roșii și/sau sonore sunt în funcțiune.
La susținerea examenului teoretic al cunoștințelor de legislație rutieră, desfășurat în perioada executării sancțiunii contravenționale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce, verificarea se va realiza de către serviciul poliției rutiere care îl are în evidență pe contravenient, fiind declarată admisă persoana care răspunde corect la cel puțin 13 întrebări dintr-un total de 15. 
Din analiza considerentelor mai sus expuse, constatăm că legiuitorul a reglementat posibilitatea reducerii duratei suspendării dreptului de a mai conduce autovehicule pe drumurile publice, ca un drept al conducătorilor auto sau de alte mijloace de transport rutier care îndeplinesc anumite cerințe.
În mod evident, condiția promovării (din nou) a examenului teoretic de cunoștințe rutiere își găsește rațiunea în necesitatea ca persoana contravenientă și care a eludat normele rutiere să își fi însușit cât mai bine noțiunile în speță.
Astfel, dovada promovării examenului de reevaluare a cunoștințelor din domeniul rutier, împreună cu îndeplinirea celorlalte cerințe enumerate mai sus sunt suficiente să probeze un grad de pericol social redus al contravenției săvârșite, ceea ce permite reducerea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.
Posibilitatea reducerii duratei sancțiunii contravenționale complementare a suspendării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice constituie, așadar, un beneficiu instituit de legiuitor, de care contravenientul poate să uzeze sau nu.
În cazul în care conducătorul auto sancționat cu sancțiunea complementară a suspendării dreptului de a mai conduce autovehicule pe drumurile publice înțelege să nu uzeze de această facultate, adică să nu susțină o reexaminare a cunoștințelor teoretice rutiere, suspendarea mai sus menționată va opera pe întreaga durată pentru care a fost dispusă, la împlinirea acesteia conducătorul auto reintrând în drepturi.
Însă reevaluarea cunoștințelor teoretice rutiere nu îmbracă numai forma unui instrument prin care contravenientul urmărește să își ușureze sancțiunea aplicată, ci, și ca o obligație în sarcina acestuia, a cărei îndeplinire condiționează redobândirea dreptului de a mai conduce autovehicule pe drumurile publice.
În acest sens, dispozițiile art. 106 ind.1 din O.U.G. nr. 195/2002 stabilesc că titularul unui permis de conducere susține, în mod obligatoriu, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, un test de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, atunci când suspendarea a fost aplicată pentru:
a) conducerea sub influența băuturilor alcoolice;
b) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului ori circulația pe sens opus, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.
Aceeași verificare a cunoștințelor se va susține și atunci când s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, pentru o perioadă de 180 de zile, potrivit art. 103 alin. (1) lit. c) și d), până la expirarea perioadei acesteia. 
În toate cazurile mai sus menționate, dacă persoana vizată nu se va prezenta în vederea susținerii evaluării până la expirarea perioadei de suspendare sau nu va promova testarea, perioadele de suspendare se prelungesc de drept, cu 30 de zile.
Spre deosebire de testarea cu caracter facultativ, examinarea de mai sus se va susține pe raza oricărui serviciu al poliției rutiere.
Prin prisma celor prezentate, constatăm că în prima ipoteză descrisă, promovarea reevaluării testului de cunoștințe în materie rutieră are drept urmare ușurarea sancțiunii aplicate contravenientului prin scurtarea perioadei de timp în care acesta va avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule, nepromovarea sau nesusținerea evaluării neavând nicio consecință asupra exercițiului acestui drept, după încetarea perioadei de suspendare. 
Însă în situațiile identificate în care susținerea acestui examen este obligatorie, promovarea reevaluării testării teoretice de cunoștințe rutiere constituie o condiție minimă și obligatorie de a cărei îndeplinire depinde redobândirea exercițiului dreptului de a conduce autovehicule (sau alte mijloace de transport rutier) pe drumurile publice.

luni, 13 februarie 2023

Contestație formulată în temeiul Legii nr. 165/2013 admisă, cu stabilirea de către instanța de judecată a valorii despăgubirilor pentru imobilele ce nu mai pot fi restituite în natură.

În soluționarea contestației întemeiate pe dispozițiile art. 35 (1) din Legea nr.165/2013, instanța de judecată a admis acțiunea formulată de clientul reprezentat de noi, a dispus anularea deciziei de validare contestată, a obligat pârâta Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor să emită o nouă decizie prin care să valideze dispoziția emisă de Primarul Municipiului Pitești pentru toate imobilele notificate și prin care să acorde măsuri compensatorii în cuantum de 521400 puncte, aferente imobilelor care au aparținut autorilor notificatorului și care nu mai pot fi restituite în natură.
Soluția de acordare a măsurilor reparatorii în cuantumul mai sus menționat a fost pronunțată de instanța de judecată în aplicarea prevederilor art. 35 (3) din Legea nr. 165/2013, care stabilește că aceasta "se pronunță asupra existenței și întinderii dreptului de proprietate și dispune restituirea în natură sau, după caz, acordarea de măsuri reparatorii."
Ca efect al sentinței pronunțate, pârâta Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor va fi ținută să emită o nouă decizie de compensare pe numele persoanei îndreptățite prin care să acorde măsurile compensatorii în cuantumul stabilit de instanța de judecată.
Sentința, anexată mai jos, a rămas definitivă prin Decizia nr.54/09.01.2023, a Curții de Apel Pitești.
luni, 16 ianuarie 2023

Ce grilă notarială se aplică deciziilor de compensare contestate la nivelul instanțelor de judecată?


Încă de la data intervenirii Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, modalitatea de evaluare a imobilelor ce nu mai puteau fi restituite în natură propusă de art. 21 (6) al actului normativ citat a cauzat o serie de critici justificate și grefate pe faptul că utilizarea grilei notariale aferentă anului intrării în vigoare a legii (2013) genera grave inechități.
Deși timp de ani de zile, modalitatea de evaluare a imobilelor prevăzută de varianta inițială a Legii nr. 165/2013 și care avea în vedere grila notarială din anul 2013, a condus la acordarea unor despăgubiri cu mult sub valoarea de piață a imobilelor imposibil de restituit în natură, de abia începând cu anul 2020, legiuitorul a devenit preocupat de remedierea acestei nereguli.
Astfel, pornind de la acest moment, art. 21 (6) din Legea nr. 165/2013 a suferit mai multe modificări, instituind temporar diverse modalități de evaluare a imobilelor, de la varianta clasică, respectiv cea care avea în vedere valoarea grilei notariale aferentă anului 2013, la cea care avea în vedere grila notarială valabilă la data emiterii deciziei de compensare, până la cea care se raporta la grila notarială aferentă anului anterior emiterii deciziei de compensare.
În acest context, urmare a intervenirii Legii nr. 193/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 681/09.07.2021, varianta actuală a art. 21 (6) din Legea nr. 165/2013 stabilește că procesul de evaluare a imobilelor pentru care se vor acorda despăgubiri se va realiza prin aplicarea grilei notariale valabile pentru anul precedent emiterii deciziei de compensare de către Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului și a categoriei de folosință la data preluării acestuia.
Dacă pentru soluționarea dosarelor de despăgubire în faza administrativă, textul de lege stabilește suficient de clar care sunt criteriile de evaluare la care se va raporta evaluatorul desemnat de către Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, în ceea ce privește soluționarea dosarelor la nivelul instanțelor de judecată, prevederile respective au fost lacunare, lăsând loc de interpretări.
De la data intrării în vigoare a actului normativ menționat, instanțele de judecată investite cu soluționarea contestațiilor împotriva deciziilor de compensare, în aplicarea prevederilor art. 21 (6) din Legea nr. 165/2013, s-au raportat la grile notariale diferite, respectiv cea aferentă anului anterior soluționării în fond a dosarului, cea aferentă anului anterior soluționării definitive a dosarului sau cea aferentă anului anterior emiterii deciziei de compensare contestate.
Reținând faptul că noile modificări ale Legii nr. 165/2013 au generat apariția unei practici neuniforme în domeniu, prin Decizia nr. 57/03.10.2022,  publicată în Monitorul Oficial nr. 1162/05.12.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție, sesizată fiind cu o cerere în vederea dezlegării chestiunii de drept menționate, a statuat că:
"dispozițiile art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 193/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2020, se interpretează în sensul că evaluarea imobilului urmează a fi realizată prin raportare la grila notarilor publici valabilă în anul anterior emiterii deciziei de compensare de către Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, ce face obiectul contestației judiciare."
Așadar, cele stabilite de către Înalta Curte de Casație și Justiție trasează linii clare instanțelor de judecată investite cu soluționarea contestațiilor împotriva deciziilor de compensare, stabilind că, la evaluarea imobilelor ce constituie obiectul despăgubirilor, acestea se vor raporta la valorile din grila notarială a anului anterior celui în care a fost emisă decizia contestată.
Această dezlegare de drept are în vedere interpretarea logico-juridică a textului art. 21 (6) din Legea nr. 165/2013, cu modificările ulterioare, alături de raționamentul că intervalul dintre momentul evaluării imobilelor și momentul în care persoanele îndreptățite vor primi despăgubirile efective trebuie să fie cât mai scurt.
Totodată, s-a apreciat și că stabilirea de către instanța de judecată a unui criteriu de evaluare diferit, în contextul în care Legea nr. 165/2013 nu îi acordă un astfel de prerogativ, ar constitui o încălcare a principiului de drept ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus.
Raționamentul juridic care a condus la dezlegarea modalității de interpretare a prevederilor art. 21 (6) din Legea nr.165/2013 cu privire la deciziile de compensare care au fost contestate, determinase deja Înalta Curte de Casație și Justiție să pronunțe și Decizia nr. 9/21.02.2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 326/04/04/2022.
Prin decizia respectivă, pronunțată tot de completul dezlegări de drept, instanța supremă constatase că, în cauzele având ca obiect refuzul Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor de a soluționa dosarele de despăgubire, art. 21 (6) din Legea nr. 165/2013, cu modificările ulterioare, se interpretează în sensul că măsurile compensatorii prin puncte trebuie determinate prin raportare la grilele notariale valabile pentru anul precedent pronunţării hotărârii judecătoreşti.
Interpretarea de mai sus este susținută de aprecierea logică că într-o fază litigioasă, care intervine în ipoteza în care Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor refuză să emită o decizie de compensare în etapa administrativă, instanța de judecată se substituie acesteia din urmă în soluționarea dosarului.
În mod indiscutabil, utilizarea timp de ani de a zile a grilei notariale aferente anului 2013, pentru evaluarea imobilelor imposibil de restituit în natură, a constituit o măsură total inechitabilă, care a condus la stabilirea unor despăgubiri care nu exprimă valoarea reală a bunurilor respective și care, în aproape toate situațiile, sunt mult mai mici decât aceasta.
Astfel, renunțarea la un astfel de criteriu ca reper pentru evaluarea imobilelor imposibil de restituit în natură și utilizarea valorii grilelor notariale aferente anului anterior emiterii deciziei de compensare constituie un reper mult mai realist care creează premisele legale ce permit stabilirea unor despăgubiri de o valoare apropiată de cea a imobilului expropriat.
Totodată, este de dorit și de așteptat și ca dezlegările de drept date de către Înalta Curte de Casație și Justiție în interpretarea art. 21 (6) din Legea nr. 165/2013 să confere o celeritate sporită și un grad de predictibilitate ridicat cauzelor având ca obiect contestarea deciziilor de compensare emise de către Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor.