miercuri, 3 aprilie 2024

Contestația la executare în materia executării silite a convențiilor de credit


Datorită deprecierii monedei naționale față de alte valute de referință și a scăderii puterii de cumpărare a multor titlulari de credite bancare, în ultimii ani, numărul persoanelor împrumutate supuse unor forme de executare silită este în continuă creștere. 
Mijlocul consacrat pus la îndemână de legiuitor tuturor debitorilor împotriva cărora a fost inițiată executarea silită se regăsește în dispozițiile art. 712 și urm. C.p.C., conform cărora, se poate face contestație la executare împotriva executării silite în sine, a încheierilor date de executorul judecătoresc și a oricărui act de executare, în termen de 15 zile de la comunicare.
Reținem și că dispozițiile legale citate mai sus, reglementează și posibilitatea debitorului ca, pe calea contestației la executare, să invoce și aspecte privitoare la fondul titlului executoriu care stă la originea executării silite, adică a convenției de credit.
Astfel de prevederi au deschis calea contestării pe calea contestației la executare nu numai a executării silite în sine, ci și a contractului de credit supus executării silite, cu consecința formulării de solicitări în justiție, în sensul constatării caracterului abuziv și anulării unor clauze ale acestuia.
Particularitatea unor astfel de contestații la executare este reprezentată de faptul că o astfel de procedură reprezintă, practic, o ultimă cale prin care, consumatorul de credite bancare poate supune analizei instanței de judecată, anumite clauze contractuale din perspectiva existenței caracterului abuziv, înainte de a fi executat silit.
Revenind la normele procesuale de drept comun care permit formularea unor astfel de acțiuni, menționăm că acestea e regăsesc în dispozițiille art. 714 (2) C.P.C., text legal care statuează:
"(2) În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestația la executare și motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală pentru desființarea lui, inclusiv o acțiune de drept comun."
Punctual, reținem că textul de lege citat instituie posibilitatea contestării pe calea contestației la executare a fondului oricărui titlu executoriu care nu este o hotărâre judecătorească, dacă legea nu a reglementat o altă procedură de invalidare a acestuia.
Însă în materia convențiilor de credit, Legea nr. 193/2000 deja reglementa posibilitatea anulării ca abuzive a anumitor clauze contractuale, ceea ce a determinat apariția unei jurisprudențe neunitare în privința contestațiilor la executare având și capete de cerere din domeniul clauzelor abuzive.
Necesitatea instituirii unei reglementări care să asigure mijloace eficiente și adecvate pentru cenzurarea unor eventuale clauze abuzive și pentru prevenirea utilizării lor în continuare, alături de cea a înlăturării riscului ca executarea silită să fie terminată înainte de obținerea unei soluții în cadrul procedurii de drept comun, a fost observată de Curtea Europeană de Justiție în cauza C‑75/19, M.F. împotriva BNP Paribas.
Soluționând cauza sus citată, jurisdicția europeană acreditează ideea că în vederea garantării protecției efective a consumatorilor în maniera impusă de normele europene, executarea silită poate și chiar trebuie să fie contestată oricând, atunci când motivul acestui demers este reprezentat de caracterul abuziv al clauzelor contractului de credit în baza căruia s-a demarat executarea silită.
Acestea au fost premizele care au determinat completarea legislației din materia clauzelor abuzive, prin adoptarea O.U.G. nr. 58/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 456/06.05.2022, care a completat art. 13 din Legea nr. 193/2000, după cum urmează:
"(7) Prin derogare de la prevederile Codului civil ce reglementează prescripția extinctivă, formularea unei acțiuni în constatarea existenței clauzelor abuzive este imprescriptibilă.
(8) Prin derogare de la art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă, instanța de executare are posibilitatea de a examina în cadrul contestației la executare, la cererea consumatorului sau din oficiu, dacă clauzele dintr-un contract încheiat între un profesionist și un consumator ce constituie titlu executoriu au caracter abuziv, o astfel de contestație la executare fiind imprescriptibilă."
Așadar, în ipoteza în care printr-o contestație la executare, se solicită și constatarea caracterului abuziv al unor clauze contractuale din convenția supusă executării silite, o astfel de cerere poate fi formulată de creditorul interesat și peste termenul de 15 zile instituit de normele de procedură civilă.
În mod evident, o atare modificare legislativă este mai mult decât binevenită pentru titularii de credite bancare împotriva cărora a fost inițiată executarea silită, aceștia având posibilitatea să conteste executarea silită oricând, singura condiție fiind ca prin acțiunea formulată, să solicite și constatarea caracterului abuziv al unor clauze din convenția aflată la originea executării.