luni, 6 iunie 2011

ANRP.Obligarea Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor la emiterea titlului de despăgubire.Termen rezonabil

Dosar nr. 486746/2011
ROMANIA
CURTEA DE APEL PITESTI
SECTIA COMERCIALA S1 DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
INCHEIERE
Sedinta publica din 04 mai 2011

Completul compus din:
Presedinte: loana Mirita- judecator
Magdalena Molea - grefier
S-a luat in examinare, pentru solutionare, in prima instana actiunea formulata potrivit Legii Contenciosului Administrativ de reclamanta G. J., cu domiciliul ales la familia D.R. din........................... impotriva paratelor AUTORITATEA NATIONALA PENTRU RESTITUIREA PROPRIETATILOR si COMISIA CENTRALA PENTRU STABILIREA DESPAGUBIRILOR ambele cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca, nr.202, sector 1.
La apelul nominal, facut in sedinta publica, a raspuns avocat Andreea Dumitrescu pentru reclamanta, lipsa fiind paratele.
Procedura, legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care invedereaza instantei ca prin serviciul arhiva s-au depus la dosar prin fax si prin posta intampinari din partea paratelor.
Se comunica aparatorului reclamantei copie de pe intampinarile de la dosar.
Aparatorul reclamantei solicita proba cu inscrisuri ce emana de la cele doua parate si pe care le depune la dosar cu opis. De asemenea precizeaza ca nu mai are de formulat alte cereri.
Curtea fata de actele si lucrarile de la dosar constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul asupra fondului.
Aparatorul reclamantei solicita respingerea exceptiei invocata de parata Autoritatea Nationala Pentru restituirea Proprietatilor in intampinare si admiterea actiunii asa cum a fost formulata si motivata in scris si amanarea pronuntarii pentru a depune concluzii scrise.
CURTEA
Pentru a da posibilitate aparatorului reclamantei sa depuna la dosar concluzii scrise, urmeaza a amana pronuntarea.
DISPUNE
Amana pronuntarea la data de 11 mai 2011.
Pronuntata in sedinta publica, astazi 04 mai 2011 la Curtea de Apel Pitesti -Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal.

Presedinte, Grefier
loana Mirita Magdalena Molea


ROMANIA
CURTEA DE APEL PITESTI
SECT1A COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
DOSAR NR. 486/46/2011
SENTlNTA NR. 273/F-CONT/2011

Sedinta publica din 11 Mai 2011
Curtea compusa din:
Presedinte: loana Mirita- judecator
Magdalena Molea - grefier

Pe rol fiind pronuntarea in prima instanta privind actiunea formulata potrivit Legii Contenciosului Administrativ de reclamanta G. J., cu domiciliul ales la familia D. R. din Pitesti………………………, impotriva paratelor AUTORITATEA NAT1ONALA PENTRU RESTITUIREA PROPRIETATlLOR si COMISIA CENTRALA PENTRU STABILIREA DESPAGUBIRILOR ambele cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca, nr.202, sector 1.
La apelul nominal, facut in sedinta publica, nu au raspuns partile.
Procedura, legal indeplinita.
Dezbaterile asupra fondului au avut loc in sedinta publica din 04 mai 2011, dezbateri ce au fost consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, incheierea ce face parte integranta din prezenta sentinta, iar pronuntarea s-a amanat la data de 11 mai 2011, cand s-a dat urmatoarea solutie.
CURTEA
Asupra actiunii de fata, constata ca:
Prin cererea inregistrata pe rolul Curjii de Apel Pitesti, la data de 06 aprilie 2011, reclamanta G.J. a chemat in judecata pe paratele Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor si Gomisia Gentrala pentru Stabilirea Despagubirilor, solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta, sa fie obligate paratele sa emita decizia pentru stabilirea despagubirilor, aferenta dosarului nr.46090/CC, in termen de 30 de zile de la data pronuntarii sentintei.
Reclamanta mai solicita sa fie obligate paratele la plata unor daune cominatorii in cuantum de 500 lei/zi de intarziere, de la data introducerii actiunii si pana la data efectiva a emiterii deciziei de despagubire.
In motivarea actiunii, reclamanta arata ca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001, autorul ei, G.J., a intocmit notificarea nr.365, catre Prefectura Judetului Timis, prin intermediul B.EJ. Doru Munteanu, prin care a solicitat despagubiri pentru imobilul preluat in mod abuziv prin Decretul nr.189/1949, inscris in CF nr...................., nr.top ........... si ..........., compus din teren in suprafata totala de 3.990 mp si constructie aferenta, situate in................................. In data de 12.01.2003, numitul G.J. a decedat, reclamanta preluand demersurile facute de acesta in calitate de unic mostenitor. Ulterior depunerii notificarii nr.365/03.08.2001, la aproape 10 ani de la initierea procedurii legale (interval in care a contactat toate institutiile statului implicate in procesul de retrocedare), in data de 24.09.2009, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a emis Decizia nr.277, decizie prin care se raspundea partial notificarii si se propunea acordarea de masuri reparatorii, in conformitate cu art.29 din Legea nr.10/2001, pentru terenul in suprafata totala de 3.990 mp, situat in........................................, inregistrat in CF nr....................., nr. top .............. si ............; in ceea ce priveste acordarea de masuri reparatorii pentru imobilul constructie, a fost declinata competenta de solutionare in favoarea Primariei Timisoara.

Mai arata ca, decizia nr.277/24.09.2009 a fost inaintata Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, constituindu-se dosarul nr.46090/GC in vederea stabilirii cuantumului despagubirilor si acordarii acestora, conform dispozitiilor Titlului VII din Legea nr.247/2005.
Sustine ca, raportat la prevederile art.131 si respectiv art. 16 alin. 5 si 7 din Legea nr.247/2005, text de lege care reglementeaza regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate abuziv, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor si Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor aveau obligatia ca, dupa numirea unui evaluator autorizat care sa stabileasca valoarea despagubirilor, sa emita titlul de despagubire pe numele sau.
De asemenea, reclamanta sustine ca, desi a trecut mai mult de un an de la data emiterii Deciziei nr.277/24.09.2009, cerand de mai multe ori paratelor numirea unui evaluator si erniterea titlului de despagubire in dosarul nr.46090/CC, solicitarile acesteia nu au condus la indeplinirea obligatiilor paratelor, singurul raspuns primit din partea Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor fiind adresa nr.3157/L10/1071/28.01.2011, emisa de Directia pentru Coordonarea Aplicarii Legii nr.10/2001, prin care era informata ca dosarul nr.46090/CC se afla in curs de analiza in cadrul Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor; arata ca neemiterea titlului de despagubire constituie o incalcare a obligatiei impuse acestora de art.131 si art.16 alin.5 si 7 din Legea nr.247/2005, dar si un refuz nejustificat de a-i solutiona cererea, astfel cum este definit de art.2 alin.l lit. i) din Legea nr.554/2004; desi Legea nr.247/2005 nu prevede un termen limita in care Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor sa fie obligata sa emita actul administrativ solicitat - titlul de despagubire - acest demers trebuie facut de catre autoritatea respectiva intr-un termen rezonabil, astfel incat sa nu se ajunga la crearea unui prejudiciu sau, cu alte cuvinte, la marirea celui initial; neemiterea prompta a titlului de despagubire o priveaza in mod nejustificat de exercitarea dreptului de proprietate, garantie impusa de art.44 din Constitutia Romaniei, dar si de art.l din Protocolul nr.l al Conventiei Europene pentru Apararea Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentale.
In drept, si-a intemeiat actiunea pe dispozitiile art.8 din Legea nr.554/2004, Legea nr.10/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.247/2005.
Prin intampinarea inregistrata la 28 aprilie 2011 (f.10-11), parata Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor a solicitat respingerea actiunii reclamantei fata de ea, invocand exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive, cu privire la solicitarea obligarii paratei la emiterea deciziei reprezentand titlu de despagubire pentru dosarul nr.46090/CC, in termen de 30 de zile de la pronuntarea sentintei.
Prin intampinarea inregistrata la 29.04.2011, parata Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor a solicitat respingerea actiunii formulata de reclamanta, ca neintemeiata, aratand ca dosarul reclamantei, aferent deciziei AVAS nr.277/2009, a parcurs etapa transmiterii si inregistrarii dosarelor, fiind inregistrat la Secretariatul Comisiei Centrale sub nr.46090/CC iar etapa evaluarii este conditionata de respectarea ordinii de inregistrare a dosarelor, asa cum s-a stabilit prin decizia nr.2815/16.09.2008 a GCSD. Parata mai arata ca, in urma verificarii legalitatii respingerii cererii de restituire in natura a imobilului notificat de reclamanta s-a constatat ca este legala, dar evaluatorul Penciu loan, caruia urma a-i fi trimis dosarul pentru evaluare, nu indeplineste conditiile contractuale pentru anul 2011, conform HG nr.527/2006, urmand ca in sedinta viitoare a Comisiei sa fie desemnat un alt evaluator, in vederea intocmirii raportului de evaluare.
Referitor la capatul de cerere privind daunele cominatorii cerute de reclamanta, solicita respingerea acestuia ca inadmisibil, potrivit disp. art.5803 Cod procedura civila, neputandu-se acorda daune cominatorii.
Examinand pretentiile reclamantei, in raport de probele cu inscrisuri administrate, Curtea apreciaza ca actiunea este intemeiata in parte si se impune a fi admisa si obligata parata CCSD la emiterea titlului de despagubire, respingand capatul de cerere privind plata daunelor cominatorii.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001, defunctul G.J. a intocmit notificarea nr.365, catre Prefectura Judetului Timis, prin intermediul B.EJ. Doru Munteanu, prin care a solicitat despagubiri pentru imobilul preluat in mod abuziv prin Decretul nr.189/1949, inscris in CF ................., nr.top ............. si ................, compus din teren in suprafata totala de 3.990 mp si constructie aferenta, situate in .............................. La data de 12.01.2003, numitul G.J. a decedat, reclamanta preluand demersurile facute de acesta, in calitate de unic mostenitor. Ca urmare a depunerii notificarii nr.365/03.08.2001, la aproape 10 ani de la initierea procedurii legale, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a emis Decizia nr.277/24.09.2009, decizie prin care se raspundea partial notificarii si se propunea acordarea de masuri reparatorii, in conformitate cu art.29 din Legea nr.10/2001, pentru terenul in suprafata totala de 3.990 mp, situat in ................................., inregistrat in CF nr............. Timisoara, nr. top ................... si .................; in ceea ce priveste acordarea de masuri reparatorii pentru imobilul constructie, a fost declinata competenta de solutionare in favoarea Primariei Timisoara.
Decizia nr.277/24.09.2009 a fost inaintata Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, constituindu-se dosarul nr.46090/CC in vederea stabilirii cuantumului despagubirilor si acordarii acestora, conform dispozitiilor Titlului VII din Legea nr.247/2005.
De la aceasta data si pana in prezent, Comisia Centrala nu a emis titlul de despagubire pentru reclamanta.
Potrivit art. 16 din Titlul VII al Legii nr.247/2005, dispozitiile entitatilor investite cu solutionarea notificarilor sunt supuse controlului de legalitate realizat de Prefect (alin.21), apoi, se predau Secretariatului CCSD, impreuna cu intregul dosar aferent acestora, iar cu aceasta ocazie se face o noua verificare, de data aceasta numai a ,,legalitatii respingerii cererii de restituire in natura.".
Secretariatul Comisiei Centrale, apreciind ca in mod intemeiat cererea de restituire in natura a fost respinsa, demareaza procedura de evaluare finalizata prin emiterea titlului de despagubire.
In speta, procedura de evaluare a fost demarata, dar parata motiveaza ca evaluatorul Penciu loan nu indeplineste conditiile contractuale pentru anul 2011, conform HG nr.527/2006, urmand ca in sedinta viitoare a Comisiei sa fie numit un alt evaluator.
In aceste conditii, neemiterea titlului de despagubire constituie un refuz nejustificat de indeplinire a unei obligatii legale, iar justificarea la care se trimite in intampinare este lipsita de orice suport.
In concluzie, retinand ca parata nu si-a indeplinit fata de reclamanta obligatiile pe care i le impune legea, intr-un termen rezonabil, si astfel aceasta este vatamata intr-un drept legitim, urmeaza ca, in baza art.8 din Legea nr.554/2004, sa fie admisa in parte actiunea, obligata parata GCSD sa emita titlul de despagubire.
Instanta va respinge capatul de cerere privind plata daunelor cominatorii, reclamanta avand posibilitatea ca, dupa ramanerea irevocabila a hotararii, sa solicite aplicarea dispozitiilor art.24 din Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ.
De asemenea, se va respinge actiunea reclamantei fata de parata ANRP, pentru lipsa calitatii procesuale pasive a acesteia, deoarece nu aceasta entitate a fost investita cu emiterea deciziei, reprezentand titlul de despagubire, ci Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor.
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE
Admite in parte actiunea formulata de reclamanta G.J. cu domiciliul ales la familia D. R. din .................................................................................................impotriva paratei COMISIA CENTRALA PENTRU STABILIREA DESPAGUBIRILOR, sediul in Bucuresti, Calea Floreasca, nr.202, sector 1.
Obliga parata sa emita decizia, reprezentand titlul de despagubire, in dosarul nr.46090/CC.
Respinge capatul de cerere privind plata daunelor cominatorii.
Respinge actiunea reclamantei fata de parata AUTORITATEA NATIONALA PENTRU RESTITUIREA PROPRIETATILOR, pentru lipsa calitatii sale procesuale pasive.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica astazi, 11 mai 2011, la Curtea de Apel Pitesti, Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal
Presedinte, loana Miritaduminică, 5 iunie 2011

Încredinţare provizorie minor. Suplinirea acordului pârâtului pentru deplasarea minorului de pe teritoriul României, pe teritoriul altui stat.
Dosar nr. 8845/280/2011
JUDECATORIA PITESTI
SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 5113/2011
Sedinta publica de la 23 Mai 2011
Completul compus din:
PRESEDINTE Alis Gradinariu
Grefier Cezarina Manole


Pe rol judecarea cauzei minori si familie privind pe reclamanta B.D.A. si pe paratul G.M.N., avand ca obiect ordonanta presedintiala, INCREDINTARE PROVIZORIE MINOR.
La apelul nominal facut in sedinta publica, a raspuns reclamanta asistata de avocat Andreea Dumitrescu, lipsa fiind paratul.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier dupa care reclamanta, prin aparator, in sustinerea cererii, solicita instantei incuviintarea probei cu inscrisuri. Depune la dosar un borderou cu acte.
Instanta admite pentru reclamanta, proba cu inscrisuri, ca fiind utila si concludenta solutionarii cauzei.
Reclamanta, prin aparator, arata ca nu mai are cereri de formulat in cauza si solicita cuvantul pe fond.
Instanta, in baza disp. art.150 C.pr.civ. constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul in dezbateri de fond.
Reclamanta, prin aparator, solicita admiterea actiunii asa cum a fost precizata, fara cheltuieli de judecata.
INSTANTA
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Pitesti la data de 06.05.2011, sub nr. 8845/280/2011, reclamanta B.D.A. a chemat in judecata pe paratul G.M.N., solicitand instantei pe cale de ordonanta presedintiala sa se dispuna incredintarea minorei G.E.N., nascuta la data de 06.10.2008, catre reclamanta spre crestere si educare, pana la solutionarea irevocabila a dosarului de divor nr. 25640/280/2010, aflat pe rolul Judecatoriei Pitesti, si sa se incuviinteze deplasarea acestei minore, insotita de mama, de pe teritoriul statului roman pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, din motive medicale, in perioada iunie — septembrie 2011, fara cheltuieli de judecata.
In motivarea in fapt a cererii, reclamanta a aratat ca din casatoria sa cu paratul a rezultat minora mai sus mentionata, nascuta la data de 06.10.2008. O buna perioada de timp relatia dintre parti a fost reusita insa de peste un an de zile raporturile de familie au inceput sa se deterioreze in mod continuu, din motive imputabile amandorura.
In acest context, reclamanta a introdus cerere de divort, constituindu-se dosarul nr.25640/280/2010, aflat pe rolul Judecatoriei Pitesti.
Arata ca, inainte de promovarea actiunii de divort, partile s-au separat in fapt in conditiile in care paratul a parasit domiciliul conjugal, fetita ramanand in ingrijirea si intretinerea exclusiva a reclamantei.
In intervalul separarii sotilor in fapt, paratul si-a vizitat fiica foarte rar, in intalniri de scurta durata, realizate de cele mai multe ori din initiativa reclamantei.
Sustine reclamanta ca, inca din primele luni de viata, minora a fost diagnosticata cu otita si rinita cronice si sindromul amigdalelor hipertrofice, probleme de sanatate despre care medicii romani au stabilit ca pot fi rezolvate definitiv dupa varsta de 3-4 ani, si care, momentan, necesita o ingrijire deosebita.
In luna mai 2010, reclamanta se afla in USA impreuna cu fetita, context in care a supus-o pe aceasta din urma unui examen medical de specialitate la un spital din New York, recomandandu-i-se tratament si controale regulate.
Ulterior introducerii cererii de divort, reclamanta l-a instiintat pe parat despre posibilitatea efectuarii unei noi vizite impreuna cu minora in USA, in scopul efectuarii de investigatii suplimentare asupra starii de sanatate a fetitei. Cu aceasta ocazie, paratul si-a manifestat refuzul in mod expres, amenintand ca nu isi va da acceptul pentru o noua calatorie.
Sustine reclamanta ca deja a efectuat o programare pentru examinarea medicala a fetitei la o clinica din New York, iar refuzul paratului afecteaza grav interesele minorei in conditiile in care daca nu va putea efectua deplasarea, nici nu va beneficia de serviciile medicale pe care mama i le poate oferi.
In drept, sunt invocate disp. art.581 Cod Proc.civ., art.14 alin.2, 18 alin.2, 43 alin.l din Legea 272/2004, 101 Cod fam.
S-au depus la dosar de catre reclamanta in copie inscrisuri (f.8-27).
Paratul, legal citat, nu s-a prezentat la instanta si nu a formulat intampinare sau aparari scrise.
La termenul de judecata din data de 09.05.2011, reclamanta si-a precizat capatul 2 din cererea de chemare in judecata in sensul solicitarii pronuntarii unei hotarari care sa suplineasca acordul paratului in vederea deplasarii minorei insotita de reclamanta in SUA, in perioada 01.06.2011-30.09.2011.
Sub aspectul probelor, a fost incuviintata pentru reclamanta proba cu inscrisuri.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Din relatia de concubinaj a partilor in cauza a rezultat minora G.E.N., nascuta la data de 06.10.2008, fetita fiind recunoscuta de tata, astfel cum reiese din certificatul de nastere atasat la dosar (fila 10). Ulterior, partile s-au casatorit.
Din certificatul anexat la dosarul cauzei (f.8) rezulta ca reclamanta a promovat actiune de divort, fiind inregistrat pe rolul Judecatoriei Pitesti dosarul nr.25640/280/2010, cu termen de judecata la data de 24.06.2011 (fila 8).
Prin prezenta cerere, astfel cum a fost precizata, reclamanta a solicitat instantei pe cale de ordonanta presedintiala sa-i fie incredintata minora G.E.N., nascuta la data de 06.10.2008, spre crestere si educare, pana la solutionarea actiunii de divort promovata de aceasta si sa se dispuna suplinirea acordului paratului in vederea deplasarii minorei insotita de reclamanta in SUA, in perioada 01.06.2011- 30.09.2011.
Potrivit art.613 ind.2 Cod proc.Civ., instanta poate lua, pe tot timpul procesului de divort, prin ordonanta presedintiala, masuri vremelnice, cu privire la incredintarea copiilor minori, pensia de intretinere etc, cum este cazul in speta de fata.
In cazul acestor masuri, care sunt accesorii, vremelnice si provizorii, existenta urgentei este prezumata chiar de lege, asa incat partea nu mai este nevoita sa faca dovada acesteia.
Pentru a decide cu privire la incredintarea copilului minor rezultat din casatorie, instanta va avea in vedere interesul superior al minorului, iar in determinarea acestui interes se va tine seama de o serie de factori precum: varsta minorului, posibilitatile materiale ale parintilor, posibilitatile de dezvoltare fizica, morala a copilului, comportarea parintilor fata de copil, legaturile de afectiune stabilite intre copil si familie, starea sanatatii acestuia, serviciul pe care il au parintii.
Avand in vedere inscrisurile depuse la dosarul cauzei si tinand seama de criteriile de apreciere sus mentionate, instanta considera ca, incredintarea copilului minor spre crestere si educare mamei, pana la solutionarea procesului intentat pe calea dreptului comun, este in interesul superior al minorului.
Astfel, din sustinerile reclamantei, coroborate cu inscrisurile depuse la dosar, reiese ca parintii sunt separati in fapt de peste un an, minora ramanand in ingrijirea si intretinerea mamei sale.
Din toate probele administrate, instanta retine ca minora se afla la o varsta frageda la care are foarte mare nevoie de ingrijirea si ocrotirea materna, de supravegherea acesteia, in contextul in care tatal sau manifesta un dezinteres total atat in ceea ce priveste necesitatile ce tin de intretinerea fetitei, dar si sub aspect afectiv si moral.
Instanta mai retine faptul ca, in contextul problemelor pe care le ridica sanatatea fetitei, reclamanta i-a oferit acesteia consultatii si examinari medicale de nivel superior atat in tara cat si in strainatate, din declaratia depusa la fila 25 a dosarului cauzei, coroborata cu mentiunile din pasaportul minorei si al reclamantei (f.26-27), rezultand preocuparea constanta a mamei in rezolvarea afectiunilor suferite de minora.
Nu in ultimul rand se va lua in considerare de catre instanta in solutionarea cauzei, varsta copilului si nevoile speciale ale acestuia, grija pentru sanatatea lui, stabilitatea si siguranta mediului in care se dezvolta, fiind aspecte carora ambii parinti ar trebui sa le acorde prioritatea cuvenita.
Conform art.581 C.pr.civ., instanta va putea sa ordone masuri vremelnice in cazuri grabnice pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari, cele trei conditii ce se cer a fi intrunite cumulativ de catre textul de lege fiind urgenta, vremelnicia si neprejudecarea fondului litigiului dintre parti.
Daca in ceea ce priveste ultimele doua conditii nu este necesar a se face discutii suplimentare, intrucat reclamanta a dovedit ca pe rolul instantei mai exista dosarul cu nr. 25640/280/2010 avand ca obiect divort, referitor la urgenta, se retine ca aceasta rezulta tocmai din situatia de fapt mai sus expusa si din imprejurarea ca drepturile parintesti trebuie exercitate cu continuitate, ingerintele pe anumite perioade putand fi permise numai in conditiile strict reglementate de lege si care nu se regasesc in cauza.
Potrivit art.97 Codul familiei ambii parinti au aceleasi drepturi si indatoriri fata de copiii lor minori, fara a deosebi dupa cum acestia sunt din casatorie, din afara casatoriei ori infiati, exercitarea drepturilor parintesti facandu-se numai in interesul copiilor.
Pentru toate motivele mai sus expuse, si apreciind ca este in interesul superior al minorei incredintarea acesteia provizoriu spre crestere si educare mamei reclamante, instanta va admite cererea formulata pe cale de ordonanta presedintiala si va dispune incredintarea minorei, mamei, spre crestere si educare, pana la solutionarea irevocabila a dosarului nr. 25640/280/2010, aflat pe rolul Judecatoriei Pitesti.
Din inscrisurile medicale atasate la filele 19-20 ale dosarului cauzei reiese ca minora G.E.N. prezinta probleme de sanatate inca de la momentul nasterii, fiind diagnosticata cu otita si rinita cronice si sindromul amigdalelor hipertrofice. Nici in prezent copilul nu este recuperat total, aflandu-se sub tratament medical ce implica administrare de antibiotice si control medical permanent.
Inscrisurile atasate la filele 21-24 din dosarul cauzei, rezulta ca minorei i s-a efectuat o programare in data de 30.06.2011 la un cabinet medical din New York, in vederea consultarii.
Din declaratia de la fila 25 din dosar reiese ca, in anul 2010, tatal parat a fost de acord cu deplasarea minorei, insotita de reclamanta, pe teritoriul USA.
Fetita detine deja pasaport si i-a fost acordata viza USA pentru o durata de 10 ani (f.27).
Potrivit disp. art.581 C.pr.civ., instanta poate lua masuri vremelnice in cazuri grabnice pentru pastrarea unui drept ce s-ar pagubi prin intarziere. Ordonanta presedintiala, prin esenta ei, astfel cum este reglementata, reprezinta o procedura speciala prin care legea ingaduie sa se dea o rezolvare vremelnica si fara prejudecarea fondului, unor cazuri al caror caracter urgent nu ingaduie sa se astepte desfasurarea procedurii de drept comun.
Dispozitiile art.581 Cod Proc.Civ., invocate drept temei al cererii, prevad necesitatea indeplinirii cumulative a conditiilor privind urgenta masurii ce se solicita a fi luata de instanta, neprejudecarea fondului dreptului si caracterul vremelnic al masurii ordonante.
Pentru deplasarea minorei in strainatate este necesar insa acordul paratului in acest sens, avandu-se in vedere si dispozitiile art. 18 al.2 din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, care prevad ca ,,Deplasarea copiilor in tara si in strainatate se realizeaza cu instiintarea si cu acordul ambilor parinti; orice neintelegeri intre parinti cu privire la exprimarea acestui acord se solutioneaza de catre instanta judecatoreasca."
Potrivit disp. art.5 alin.l din Legea 272/2004, copiii au dreptul la protectie si asistenta in realizarea si exercitarea deplina a drepturilor lor, in conditiile prezentei legi. Alin.2 din acelasi text normativ prevede ca raspunderea pentru cresterea si asigurarea dezvoltarii copilului revine in
primul rand parintilor, acestia avand obligatia de a-si exercita drepturile si de a-si indeplini obligatiile fata de copil, tinand seama cu prioritate de interesul superior al acestuia.
Conform disp. art.6 din aceeasi lege mai sus mentionata, respectarea si garantarea drepturilor copilului se realizeaza conform urmatoarelor principii:
a) respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
b) egalitatea sanselor si nediscriminarea;
c) responsabilizarea parintilor cu privire la exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor
parintesti;
d) primordialitatea responsabilitatii parintilor cu privire la respectarea si garantarea drepturilor
copilului;
e) descentralizarea serviciilor de protectie a copilului, interventia multisectoriala si parteneriatul
dintre institutiile publice si organismele private autorizate;
f) asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate pentru fiecare copil;
g) respectarea demnitatii copilului;
h) ascultarea opiniei copilului si luarea in considerare a acesteia, tinand cont de varsta si de gradul sau de maturitate;
i) asigurarea stabilitatii si continuitatii in ingrijiirea, cresterea si educarea copilului, tinand cont de originea sa etnica, religioasa, culturala si lingvistica, in cazul luarii unei masuri de protectie;
j) celeritate in luarea oricarei decizii cu privire la copil;
k) asigurarea protectiei impotriva abuzului si exploatarii copilului;
l) interpretarea fiecarei norme juridice referitoare la drepturile copilului in corelatie cu ansamblul reglementarilor din aceasta materie.
In speta, din inscrisurile existente la dosar, reiese ca minora necesita de urgenta investigatii si tratament medical adecvat, avandu-se in vedere problemele de sanatate ivite inca de la nastere, situatie ce impune deplasarea acesteia in USA.
Prin urmare, fata de aceasta situatie de fapt constatata, se retine de catre instanta o atitudine abuziva a paratului in raport cu refuzul acestuia de a-si da acordul cu privire la deplasarea fiicei sale minore impreuna cu reclamanta in USA, avandu-se in vedere interesul legitim al copilului, justificat in cauza, si dreptul sau recunoscut de lege (inclusiv de legea speciala in materie, Legea nr. 272/2004), de a calatori si circula in mod liber, si in conditiile in care nu exista nicio banuiala in sensul producerii unor efecte negative asupra ei prin efectuarea calatoriei in discutie.
Pe cale de consecinta, instanta constata intemeiata cererea, astfel cum a fost precizata, fiind indeplinite si conditiile de admisibilitate a procedurii ordonantei presedintiale, respectiv urgenta, rezultand din atingerea adusa, prin atitudinea paratului, interesului minorului si drepturilor acestuia mentionate mai sus, potrivit situatiei de fapt retinute; vremelnicia, masura solicitata fiind prin ea insesi temporara, limitata exclusiv la perioada 01.06.2011- 30.09.2011, precum si neprejudecarea fondului drepturilor partilor.
Avandu-se in vedere si dispozitiile art. 18 al.2 si art.38 lit.b din Legea nr.272/2004, instanta va admite cererea formulata pe calea ordonantei presedintiale, astfel cum a fost precizata, si suplineste consimtamantul paratului G. M. N., necesar pentru deplasarea minorei in USA, impreuna cu mama sa, in vederea efectuarii de investigatii si tratament medical, in perioada 01.06.2011-30.09.2011.
Va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE
Admite cererea precizata si formulata de reclamanta B.D.A., domiciliata in .....................................in contradictoriu cu paratul G. M. N., domiciliat .................................
Incredinteaza reclamantei, spre crestere si educate, pe minora G.E.N., nascuta la data de 06.10.2008, pana la solutionarea irevocabila a dosarului de divert nr. 25640/280/2010.
Suplineste consimtamantul paratului pentru deplasarea minorei G.E.N., nascuta la data de 06.10.2008, insotita de reclamanta, in Statele Unite ale Americii, in perioada 01.06.2011-30.09.2011.
la act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
Executorie, fara somatic si fata trecerea unui termen.
Cu drept de recurs in 5 zile de la comunicare pentru parat.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 23.05.2011.
Presedinte, Alis Gtadinariu