duminică, 31 mai 2020

Liberalizarea prețului gazelor!!

În Monitorul Oficial nr. 243 din 25 martie 2020 a fost publicat Ordinul A.N.R.E. nr. 27/2020
pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienții casnici în perspectiva eliminării prețurilor reglementate.
Actul normativ intervine în implementarea calendarului de liberalizare a prețului energiei electrice și a gazelor naturale și cu finalitatea constituirii unei piețe libere în domeniu.
Calendarul de eliminare treptată a prețului reglementat pentru consumatorii casnici a început în iulie 2013, prin demersuri concrete de încurajare a pieței concurențiale și înlăturare a monopolului.
Una dintre etapele finale ale acestui calendar este reprezentată de eliminarea prețurilor reglementate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și introducerea unor prețuri libere și negociabile.
Dacă pentru marii consumatori, această fază a fost parcursă mai devreme în procedura de liberalizare a pieței gazelor naturale, pentru consumatorii finali casnici, liberalizarea prețului gazelor constituie un demers pe cale de a începe și care va produce efecte notabile asupra consumatorilor.
Astfel, Ordinul A.N.R.E. nr. 27/2020 reglementează obligațiile furnizorului de gaze naturale și ale consumatorilor finali, din perspectiva liberalizării pieței în domeniu.
Actul normativ menționat introduce dreptul de eligibilitate al clienților finali, care până la data de 30.06.2020 vor avea posibilitatea să își aleagă furnizorul de gaze naturale și să încheie cu acesta un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial.
În vederea realizării acestui demers, în perioada 1 mai-30 iunie 2020, furnizorul de gaze naturale are obligația de a transmite lunar clienților casnici din portofoliul propriu care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate și nu au optat pentru furnizarea gazelor naturale în regim concurențial, o informare conținând o ofertă cu prețul propus începând cu data de 1 iulie 2020 împreună cu detalii referitoare la consultarea propunerii de contract.
În aceeași perioadă de timp, furnizorul de gaze naturale este obligat să afișeze informarea menționată și la punctul unic de contact, în centrele de relații cu clienții și pe pagina principală a propriului site, la loc vizibil.
În situația în care clienții casnici nu au încheiat un nou contract în condițiile pieței concurențiale, în intervalul 1 iulie 2020-30 iunie 2021, furnizarea gazelor naturale se realizează în baza contractelor în vigoare la data de 30 iunie 2020, cu excepția clauzelor din cuprinsul acestora privind prețul reglementat, adică la prețul aferent ofertei comunicate clientului.
În ipoteza ajustării prețului menționat, furnizorul de gaze naturale are obligația de a comunica acest lucru clientului final, cu posibilitatea ca acesta să denunțe contractul în situația neacceptării noului preț.
Obligația furnizorilor de gaze naturale de informare trimestrială a clienților care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate și care nu au optat pentru furnizarea gazelor naturale în regim concurențial subzistă și în intervalul 1 iulie 2020-31 martie 2021.
Totodată, conform art. 6 din Ordinul A.N.R.E. nr.27/2020, în perioada 1 aprilie-31 mai 2021, furnizorul de gaze naturale va transmite clienților casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate, o notificare care va avea atașată o ofertă cu prețul propus de către acesta pentru furnizarea gazelor naturale începând cu data de 1 iulie 2021, însoțită de informații unde poate fi consultată propunerea de contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial.
În ipoteza neexercitării dreptului de eligibilitate până la data de 30 iunie 2021 și a neîncheierii unui contract de furnizare în regim concurențial, oferta menționată mai sus va fi considerată acceptată și contractul de furnizare va fi considerat încheiat tacit începând cu 1 iulie 2021, fiind exceptată situația în care, până la data menționată, clientul notifică furnizorului refuzul de semnare sau modificarea condițiilor contractuale. 
De menționat și că este interzisă orice clauză contractuală care permite modificarea unilaterală de către furnizor a contractului de furnizare gaze naturale, orice demers în acest sens fiind realizat prin încheierea unui act adițional.
De asemenea, constatăm și că furnizorii cu clienți casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate și nu au optat pentru furnizarea gazelor naturale în regim concurențial trebuie să poată face dovada că au depus toate diligențele pentru informarea acestora cu privire la necesitatea de a încheia un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial.
Sintetizând cele expuse, conchidem că liberalizarea prețului la gaze naturale pentru consumatorii casnici constituie un demers care vizează restructurarea pieței în domeniu, prin crearea unor prețuri care nu vor mai fi reglementate, care în niciun caz nu vor fi stabilite în mod unilateral de către furnizor și a căror evoluție se va baza exclusiv pe negocierea părților contractuale și pe relația dintre cerere și ofertă.
În plan comunitar, întregul proces de liberalizare a pieței energiei a fost reclamat de prevederile art. 37 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și ale art. 40 lit.c) din Directiva 2009/73/CEE, texte legale care prevăd circumscrierea oricărui monopol național cu caracter comercial eliminării excluderii oricărei discriminări între resortisanții statelor membre cu privire la condițiile de aprovizionare și comercializare alături de "eliminarea restricţiilor privind comerţul cu gaze naturale între statele membre, inclusiv dezvoltarea unor capacităţi transfrontaliere de transport corespunzătoare pentru a satisface cererea și a îmbunătăţi integrarea pieţelor naţionale.."
Revenind la dispozițiile Ordinului A.N.R.E. nr. 27/2020, observăm că în ipoteza în care furnizorii de gaze naturale eludează obligațiile stabilite în sarcina acestora pe parcursul procesului de liberalizare a prețului gazelor, instituția de control și intervenție este Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.
Totodată, din perspectiva calității de consumator a clientului casnic și respectiv a celei de comerciant/profesionist deținută de furnizor, notăm că raporturile dintre aceștia intră și sub incidența Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, eventualele prevederi abuzive din contractele în speță fiind prohibite și sancționate, ca atare.
Prin prisma celor expuse, reținem că, indiferent dacă au fost înștiințați sau nu, pentru a evita practicarea unui preț al gazelor naturale impus de către furnizor, până la data de 30.06.2020 toți consumatorii finali trebuie să își aleagă furnizorul de gaze naturale și să încheie un nou contract cu acesta în regim concurențial.luni, 25 mai 2020

Noi modificări la Legea dării în plată

În Monitorul Oficial nr. 386/13.05.2020 a fost publicată Legea nr. 52 pentru modificarea și completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, act normativ care aduce modificări importante în domeniu.
Astfel, în varianta sa inițială, Legea nr.77/2016, astfel cum aceasta a fost interpretată de către Curtea Constituțională prin Decizia nr. 623/2016 a dublat practic demersul de dare în plată referit expres de actul normativ citat, de posibilitatea adaptării convenției de credit, ambele fiind condiționate de existența impreviziunii contractuale.
Impreviziunea, a fost definită ca  "un eveniment excepţional şi exterior ce nu putea fi prevăzut în mod rezonabil la data încheierii contractului în privinţa amplorii şi efectelor sale", analizarea acesteia fiind lăsată la aprecierea instanțelor de judecată, de la caz la caz, generându-se o practică neunitară, de multe în detrimentul consumatorilor. 
În acest context, Legea nr. 52/2020 reglementează expres și limitativ două situații clare de impreviziune contractuală, respectiv:
- ipoteza în care, pe durata executării contractului de credit, cursul de schimb valutar, aplicabil în vederea cumpărării monedei creditului, înregistrează la data transmiterii notificării de dare în plată o creștere de peste 52,6% față de data încheierii contractului de credit;
- situația în care pe durata executării contractului de credit, obligația de plată lunară înregistrează o creștere de peste 50% ca urmare a majorării ratei de dobândă variabilă.
Această modificare este bine venită și va oferi instanțelor de judecată investite cu soluționarea unor cereri în materie, criterii clare în demersul de apreciere a impreviziunii contractuale.
Pe de altă parte, dacă de varianta inițială a Legii dării în plată beneficiau, în principal, consumatorii care au contractat credite în franci elvețieni (datorită hipervalorizării acestei valute), prin introducerea celui de-al doilea caz de impreviziune care vizează evoluția dobânzii contractuale, legiuitorul extinde sfera de incidență a procedurii de dare în plată/reechilibrare și asupra creditelor în alte valute.
O altă modificare importantă este reprezentată de faptul că impreviziunea va fi prezumată în favoarea consumatorului, creditorul având obligația de a dovedi neîndeplinirea condițiilor de admisibilitate a notificării și respectiv reaua credință a debitorului.
În concluzie, reținem că noul act normativ deschide calea inițierii unei proceduri de dare în plată/reechilibrare cu efecte predictibile pentru debitorii de bună credință, care se încadrează în categoria vizată de Legea nr.77/2016 și care se află în imposibilitatea de a-și mai achita ratele contractuale, din motivele mai sus menționate.

vineri, 15 mai 2020

Amenzile contravenționale aplicate în perioada stării de urgență pot fi contestate cu succes

În scopul combaterii răspândirii epidemiei de SARS-COV 2, prin Decretul nr. 195/2020 și respectiv prin Decretul nr. 240/2020, în perioada 16.03.2020 - 14.05.2020, în România a fost decretată și menținută starea de urgență.
În acest interval de timp, prin ordonanțe militare succesive, s-au restrâns mai multe drepturi și libertăți individuale, fiind aplicate și o serie de amenzi contravenționale, unele poate justificate, altele comportând un vădit caracter abuziv.
Până la data de 31.03.2020, sancțiunile menționate au fost întemeiate pe dispozițiile art. 28 al O.U.G. nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, text de lege care, în varianta în vigoare la acel moment, sancționa încălcarea măsurilor dispuse în perioada stării de urgență cu amendă de la 100 lei la 5.000 lei pentru persoane fizice, și de la 1.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice.
Din dorința (excesivă?) a autorităților de a responsabiliza mai mult populația cu privire la respectarea măsurilor de combatere a epidemiei, începând cu data de 31.03.2020, prin O.U.G. nr. 34/2020, conținutul art. 28 al. O.U.G. nr. 1/1999 a fost modificat în sensul înăspririi sancțiunilor aplicate, amenzile crescând la 2.000 lei până la 20.000 lei pentru persoane fizice și de la 10.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice.
În contextul expus, atât O.U.G. nr. 1/1999 cât și O.U.G. nr. 34/2020 (în ansamblul lor și pe texte de lege) au fost atacate la Curtea Constituțională, fiind invocate diverse critici de neconstituționalitate de către Avocatul Poporului.
Prin Decizia C.C.R. nr. 152/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 387/13.05.2020, a fost admisă excepția de neconstituționalitate a art. 28 din O.U.G.nr.1/1999, constatându-se că prevederile acestuia sunt neconstituționale și excepția de neconstituționalitate în ceea ce privește O.U.G. nr. 34/2020, constatându-se că aceasta este neconstituțională în ansamblul său.
Ceea ce a condus Curtea Constituțională la pronunțarea acestei soluții a fost următorul raționament:
În ceea ce privește O.U.G. nr. 34/2020, s-a statuat că aceasta este  "neconstituțională, în ansamblul său, întrucât a fost adoptată cu încălcarea prevederilor constituționale cuprinse în art. 115 alin. (6)" (din Constituție) "care stabilesc limitele competenței Guvernului de a emite ordonanțe de urgență".
Reținem că prevederile art. 115 al.(6) din Constituție au restrâns competența de legiferare a Guvernului în domenii care pot afecta regimul instituțiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertățile și îndatoririle prevăzute de Constituție, drepturile electorale, astfel de materii reclamând intervenția legiuitorului.
Referitor la art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999, s-a observat de către Curtea Constituțională că acesta "nu indică în mod clar și neechivoc, în cuprinsul normei legale, actele, faptele sau omisiunile care constituie contravenții și nici nu permit identificarea cu ușurință a acestora, prin trimiterea la actele normative cu care textul incriminator se află în conexiune" și că "în absența indicării cu exactitate a dispozițiilor legale la care se face trimiterea, nu sunt respectate regulile de tehnică legislativă cuprinse în art. 50 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 24/2000".
În viziunea Curții, situația expusă contravine principiului fundamental privind respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor, prevăzut de art. 1 alin. (5) din Constituție, precum și principiului restrângerii proporționale a drepturilor și libertăților fundamentale, prevăzut de art. 53 alin. (2) din Constituție, dar și cel al dreptului la un proces echitabil reglementat de 21 al.(3) din Legea fundamentală.
În contextul în care însuși textul de lege pe care s-au întemeiat amenzile aplicate a fost declarat neconstituțional, este logic și echitabil ca toate procesele verbale astfel întocmite să fie anulate de către instanța de judecată.
Acestea fiind zise, reținem că în aplicarea celor statuate de Curtea Constituțională și constatând și că în conformitate cu Decretul nr. 195/2020 și Decretul nr. 240/2020, termenele născute în perioada stării de urgență nu încep să curgă pe durata acesteia, începând cu data de 15.05.2020 și până la data de 29.05.2020, se pot contesta cu succes amenzile contravenționale aplicate.