sâmbătă, 8 mai 2021

A.N.R.P. ignoră din nou dispozițiile Legii nr.165/2013


 În Monitorul Oficial nr. 466/04.05.2021 a fost publicată Decizia C.C.R. nr. 189/18.03.2021 prin care au fost declarate neconstituționale prevederile art. 21 al.(6) din Legea nr. 165/2013, astfel cum acestea au fost modificate  prin Legea nr.219/2020. 
Textul de lege declarat neconstituțional instituia regula evaluării imobilelor pentru care fuseseră propuse despăgubiri în funcție de grila notarială aferentă anului 2013, exceptați fiind foștii proprietari sau moștenitorii legali sau testamentari ai acestora, ale căror bunuri urmau a fi evaluate în funcție de grila notarială anterioară anului emiterii deciziei de compensare. 
În urma publicării deciziei menționate în Monitorul Oficial, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a emis o comunicare (existentă pe siteul instituției) prin care susține că se află în imposibilitatea soluționării dosarelor de despăgubire, datorită lipsei cadrului legal care să îi permită acest lucru.
Indiscutabil publicarea Deciziei C.C.R. nr.189/18.03.2021 în Monitorul Oficial are ca efect suspendarea pentru 45 de zile a prevederilor declarate neconstituționale, urmând ca acestea să înceteze de drept dacă nu vor fi aduse în concordanță cu dispozițiile Constituției. 
Din dispozitivul deciziei în speță, reținem că este vorba de declararea ca neconstituționale a prevederilor art. 21 al.(6) din Legea nr. 165/2013, astfel cum acestea au fost modificate  prin Legea nr.219/2020.
Consecința indiscutabilă a suspendării/încetării aplicării prevederilor în speță este reprezentată de reactivarea prevederilor Legii nr. 165/2013 în varianta anterioară intervenirii textului de lege declarat neconstituțional.
Or anterior Legii nr. 219/2020, dispozițiile art. 21 al.(6) din Legea nr. 165/2013 fuseseră modificate prin Legea nr.22/2020 și stabileau:
" Evaluarea imobilului care face obiectul deciziei se face prin utilizarea grilei notariale valabile la data emiterii deciziei de către Comisia Națională și se exprimă în puncte. Un punct are valoarea de un leu."
Aplicarea dispozițiilor legale citate mai sus a fost, la rândul său, suspendată prin O.U.G. nr. 72/2020, până la data de 01.03.2021, interval care a fost depășit.
În aceste condiții este mai mult decât evident că în prezent, în urma publicării în Monitorul Oficial a Deciziei C.C.R. nr. 189/18.03.2021, cadrul legal care reglementează modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru bunurile preluate de stat în mod abuziv este reprezentată de prevederile art. 21 al.(6) din Legea nr.165/2013 în varianta modificată de Legea nr.22/2020, respectiv prin utilizarea grilei notariale valabile la data emiterii deciziei de compensare.
În concluzie, constatăm că poziția adoptată de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților 
constituie încă o încercare a acestei instituții de a tergiversa pe cât posibil soluționarea dosarelor de despăgubire. 
luni, 1 martie 2021

Judecătoria Pitești- Admiterea excepției calității de reprezentant a TOP FACTORING S.A.(INTRUM ROMÂNIA) pentru creditorul INTRUM DEBT FINANCE AG

Prin sentința de mai jos, Judecătoria Pitești a admis contestația la executare formulată împotriva creditorului Intrum Debt Finance AG, considerând că acesta din urmă nu poate fi reprezentat pe parcursul executării silite de către entitatea Top Factoring S.A.(actual Intrum România ).
Astfel, instanța a admis excepția lipsei calității de reprezentant cu privire la cea din urmă societate pentru creditorul Intrum Debt Finance AG, dând eficiență corespunzătoare Deciziilor I.C.C.J. - Completuri pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nr. 9/2016 și respectiv nr. 19/2018 în aplicarea prevederilor art. 84 al.(1) C.P.C.
Prin aceeași sentință, în aplicarea prevederilor art. 1578 C.C. instanța de judecată a constatat că în lipsa comunicării sau acceptării cesiunii, aceasta nu produce niciun efect, deși creanța a fost transmisă către cesionar iar contractul își produce efectele între părțile cesiunii, nu și față de debitorul cedat, care este un terț specific al cesiunii de creanță. 
Mai multe detalii pot fi găsite în conținutul sentinței.
joi, 21 ianuarie 2021

Simplificarea tranziției de la serviciul universal la piața concurențială de energie electrică


În data de 20.01.2021 a fost modificat Ordinul Președintelui A.N.R.E. nr. 171/2020 pentru aprobarea Condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță, act normativ care stă la originea liberalizării pieței de energie electrică începând cu 1 ianuarie 2021.
Pentru realizarea unei tranziții cât mai ușoare la piața concurențială, prin prisma ordinului menționat, încă din data de 1 octombrie 2020, furnizorii de energie electrică aveau de îndeplinit o serie de obligații în beneficiul consumatorilor casnici, cum ar fi: informarea acestora asupra posibilității aplicării serviciului universal sau optării asupra serviciului concurențial, informații ce urmau a fi afișate atât la punctul de contact cât și pe pagina de internet, trimiterea unei oferte de seviciu universal începând cu 1 decembrie 2020.
Măsurile de mai sus nu au fost puse în practică de către furnizorii în speță, aceștia demarând trimiterea către clienții casnici a unor oferte de energie electrică, de abia în finalul lunii decembrie a anului 2020 și pe parcursul lunii ianuarie a anului curent.
Astfel, deși începând cu 1 ianuarie 2021 legiuitorul a eliminat prețurile reglementate pentru energia electrică, la împlinirea termenului de mai sus, marea majoritate a clienților casnici au fost puși în situația în care nu cunoșteau aproape nimic despre implicațiile demersului menționat, respectiv despre dreptul de a beneficia de un tarif universal sau concurențial, despre diferența dintre cele două tipuri de tarife, etc.
Tarifele concurențiale vor fi stabilite cu respectarea prevederilor art. 23 și art. 55 din Legea nr.123/2012, respectiv acestea vor fi negociate, vor fi rezonabile, transparente, ușor comparabile, nediscriminatorii” și vor respecta regulamentele A.N.R.E.
Pe de altă parte, prin prisma art. 7 al.(1) din Ordinul Președintelui A.N.R.E. nr. 171/2020, tariful universal "se stabilește de către fiecare furnizor de ultimă instanță, pe criterii concurențiale, având în vedere ca acesta să fie rezonabil, competitiv, ușor comparabil, transparent și nediscriminatoriu.
(2) Prețul aplicat clienților beneficiari de serviciu universal include tarifele reglementate pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din rețea, serviciul de sistem și serviciul de distribuție."
În contextul în care emiterea de oferte de către furnizorii de energie electrică a debutat destul de târziu și un număr scăzut de cosumatori și-au exercitat dreptul de a beneficia de un contract de energie electrică în regim concurențial, A.N.R.E. a constatat că există riscul ca o mare parte dintre aceștia să rămână practic "captivi" la tarifele de tip universal, care, conform ofertelor furnizorilor, pot fi mai ridicate decât cele concurențiale.
Pentru aceste motive, prin Ordinul nr. 5 al Președintelui A.N.R.E. au fost aduse modificări Ordinului nr. 171/2020, în sensul că furnizorii de energie electrică au obligația de a transmite "clienților din serviciul universal oferta concurențială cu valoarea cea mai mică, care include prețul energiei electrice active (inclusiv tariful de transport - componenta de introducere a energiei electrice în rețea T_G), costurile furnizorului și profitul, precum și tarifele reglementate pentru servicii, fiind interzisă includerea unor componente fixe exprimate în lei/zi sau lei/lună sau a altor produse sau servicii în afară de furnizarea de energie electrică."
Prin introducerea acestei reguli, legiuitorul s-a asigurat de faptul că orice client va avea o protecție suplimentară în raporturile contactuale cu furnizorii.
Totodată, noile modificări prevăd și posibilitatea ca furnizorii să aplice o reducere comercială începând cu data de 1 ianuarie 2021 și cel puțin până la 30 iunie 2021, egală cu diferența dintre prețul din oferta de serviciu universal aplicabilă în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2021 și prețul din oferta concurențială.
Toate aceste beneficii acordate consumatorilor de energie electrică vor subzista până la data de 01.07.2021, termen după care, consumatorilor care nu au încheiat un contract în regim concurențial, li se va aplica prețul din tariful universal stabilit pentru data de mai sus.
În ceea ce privește, informarea consumatorilor de către furnizori, art. 5 din Ordinul Președintelui A.N.R.E. nr. 171/2020, astfel cum a fost modificat, statuează că aceștia trebuie să trimită clienților din portofoliu:
" a) odată cu fiecare factură emisă până la data 30 iunie 2021:
(i) o informare referitoare la eliminarea tarifelor reglementate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
(ii) formularul de selecție a ofertei prevăzut în anexa nr. 4, care conține oferta concurențială cu valoarea cea mai mică, o ofertă concurențială alternativă și oferta de serviciu universal, oferte aplicabile în semestrul I 2021, precum și valoarea reducerii comerciale acordate și perioada de aplicare.
b) în fiecare lună din perioada 1 mai-30 iunie 2021, o ofertă concurențială și oferta de serviciu universal, aplicabile începând cu data de 1 iulie 2021;
c) odată cu fiecare factură emisă în semestrul II 2021, o informare conform modelului prevăzut în anexa nr. 3."
În urma selecției de către client a uneia dintre ofertele concurențiale, după cel puțin 5 zile de la data primirii formularului selectat, furnizorul are obligația să trimită acestuia prima factură împreună cu o copie de pe contractul de furnizare, semnată.
Mai multe detalii privind liberalizarea pieței de energie dar și posibilele clauze abuzive din contractele de furnizare a energiei electrice puteți găsi și în următorul material:
https://www.universuljuridic.ro/liberalizarea-pietei-de-energie-electrica-si-protectia-consumatorilor/