marți, 17 iulie 2018

Cesionările de credite făcute de BANC POST S.A. către EUROBANK ERGASIAS S.A. sunt ilegale!

În contextul în care BANC POST S.A. urmează a fi preluată de către BANCA TRANSILVANIA S.A., cea dintâi a hotărât să își rezolve o parte din problemele financiare izvorâte din creditele neperformante, prin cesionarea acestora. 
Astfel, în ultimele luni, un număr mare de titulari ai unor convenții de credit încheiate cu BANC POST S.A. au primit notificări prin care li se aducea la cunoștință faptul că creditele acestora au fost cesionate către EUROBANK ERGASIAS S.A., instituție bancară grecească. 
Criteriile practicate de către cedenta BANC POST S.A. în alegerea convențiilor ce urmau a fi cesionate nu ne sunt cunoscute, însă acest demers cuprinde un număr mare de consumatori, fiind incluse chiar și convenții pentru care a fost inițiată procedura de dare în plată.
Opinăm că cesionarea unor convenții de credit de la BANC POST S.A. la  EUROBANK ERGASIAS S.A. constituie un demers ilegal, pentru mai multe considerente:

1. În ceea ce privește convențiile ce cesiune care au ca obiect contractele de credit sau creditele și obligațiile ce constituie obiectul acestora, art. 60 al O.U.G. nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori stabilesc mai multe interdicții, printre care și: 
"cesionarea contractului de credit și a accesoriilor, precum și a creanței către o entitate care nu are sediul social, o sucursală sau un reprezentant în România."
Astfel, constatăm că pe lângă condițiile de validitate ale contractelor prevăzute de normele de drept comun (capacitate, consimțământ, obiect, cauză) în ceea de privește contractele de cesiune în materie bancară, legiuitorul a introdus o condiție suplimentară sau, mai bine spus, o capacitate specială, și anume: faptul că poate deveni cesionar al unei astfel de convenții exclusiv entitatea care are sediul social, o sucursală sau cel puțin un reprezentant legal în România. 
Conform textului de lege citat, coroborat și cu normele de drept comun în materia contractelor, convenția de cesiune încheiată cu o entitate care nu îndeplinește cerințele sus-menționate este lovită de nulitate și nu poate produce efecte juridice. 
Or entitatea EUROBANK ERGASIAS S.A. este o bancă grecească,  cu sediul în Atena, Bd. Amalias, nr. 20, Grecia care nu are nici sucursală în România și nici reprezentant legal în România, orice convenție de cesiune încheiată cu aceasta fiind ilegală.

2. Trecând peste dispozițiile O.U.G. nr. 52/2016, constatăm că cesiunile încheiate între BANC POST S.A. și  EUROBANK ERGASIAS S.A. încalcă și prevederile O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. 
În ceea ce privește desfășurarea unor activități pe teritoriul României de către o instituție de credit provenind dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, activități printre care, fără posibilitate de tăgadă, se numără și gestionarea de portofolii și achiziționarea de creanțe, dispozițiile actului normativ citat statuează: 
“Articolul 45 
(1) Instituţiile de credit autorizate şi supravegheate de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru pot desfăşura în România activităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-n)^1, prin înfiinţarea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, dacă activităţile respective se regăsesc în autorizaţia acordată de autoritatea competentă din statul membru de origine şi se asigură respectarea legislaţiei româneşti adoptate în scopul protejării interesului general.” 
................................
Articolul 49

„Furnizarea de servicii în mod direct de către o instituţie de credit autorizată şi supravegheată într-un alt stat membru poate fi realizată pe baza notificării transmise Băncii Naţionale a României de către autoritatea competenta din statul membru de origine, cuprinzând activităţile pe care instituţia de credit intenţionează să le desfăşoare în România.” 
În altă ordine de idei, în lumina O.U.G. nr. 99/2006, pentru a putea desfășura activități precum gestionarea de portofolii financiare și cumpărarea de creanțe, entitatea EUROBANK ERGASIAS S.A. avea obligația ca anterior demarării unor astfel de activități: ori să înființeze o sucursală în România, ori să notifice B.N.R. cu privire la activitățile ce le va desfășura pe teritoriul statului român.
Or, cel puțin până în prezent, din nicio notificare emisă de BANC POST S.A. referitoare la cesiunea în speță nu se poate reține că EUROBANK ERGASIAS S.A. ar fi făcut vreun demers în acest sens.

3. Referitor la cesiunile efectuate de către BANC POST S.A. ulterior demarării procedurii de dare în plată împotriva acesteia, constatăm că acestea încalcă și dispozițiile art. 6 al. (1) și (2), art. 7 al.(4) și respectiv art. 8 al.(3) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile. 
Menționăm că aceste texte legale practic suspendă orice demers judiciar sau extrajudiciar întreprins de creditor cu privire la debitor, până la soluționarea definitivă a contestației împotriva notificării de dare în plată sau respectiv, în ipoteza respingerii acesteia, până la soluționarea definitivă a acțiunii în constatarea stingerii debitului și a dării în plată. 
Cu alte cuvinte, de la data primirii notificării de dare în plată și până la data soluționării definitive a contestației sau a acțiunii în vederea stingerii debitului, creditoarei BANC POST S.A. îi este interzis să întreprindă orice măsură judiciară sau extrajudiciară cu privire la debitor. 
În pofida acestor dispoziții legale prohibitive, entitatea sus-menționată a procedat la încheierea unor convenții de cesiune a unor credite pentru care s-a inițiat procedura de dare în plată, acestea constituind un demers extrajudiciar cu efecte iminente asupra debitorilor care denotă reaua credință a BANC POST S.A. și care eludează textele legale enunțate mai sus.

În concluzie, cel puțin pentru considerentele enunțate mai sus, convențiile de cesiune a creditelor bancare încheiate între BANC POST S.A. și EUROBANK ERGASIAS S.A. sunt ilegale și pot fi contestate cu succes în instanță.