joi, 3 mai 2012

Sancţionarea refuzului de a emite dispoziţia prevăzută de Legea nr. 10/2001 pe numele persoanelor îndreptăţite


Obligarea entităţii notificate la emiterea dispoziţiei prevăzute de Legea 10/2001, pe calea contenciosului administrativ atunci când există o sentinţă definitivă şi irevocabilă  pronunţată în urma parcurgerii procedurii prevăzute de Legea 10. Sancţionarea condiţionării emiterii dispoziţiei de existenţa dovezii că persoanele îndreptăţite sunt cetăţeni români.

ROMÂNIA

TRIBUNALUL ARGEŞ
SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. 2090/109/2011
SENTINŢA CIVILĂ NR. 1013
Şedinţa publică de la 17 Octombrie 2011
Instanţa constituită din:
PREŞEDINTE: Manuela Călin Eros
Grefier: Adina Pătrăşcoiu

Pe rol fiind soluţionarea litigiului de contencios administrativ şi fiscal formulat de petenţii T.O., B.T.C.C şi B.R.C.– la fam. D.R. , în contradictoriu cu intimaţii PRIMARUL MUNICIPIULUI PITEŞTI, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI şi MUNICIPIUL PITEŞTI-PRIN PRIMAR, având ca obiect obligaţia de a face.
La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns pentru petenţi, avocat Dumitrescu Andreea, lipsind intimaţii.
Procedura este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că la data de 14.10.2011, prin Serviciul Registratură, s-au depus relaţiile solicitate intimaţilor.
Reprezentanta petenţilor depune la dosar o adresă.
Nefiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul părţilor asupra fondului.
Reprezentanta petenţilor, având cuvântul, solicită instanţei admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată. Refuzul nejustificat de a emite o Dispoziţie conform Sentinţei Civile nr. 249/2008, încalcă prevederile legale în vigoare. Intimaţii condiţionează emiterea unei noi dispoziţii de faptul că petenţii nu sunt cetăţeni români, cu toate că aceştia au dobândit dreptul de proprietate pe calea moştenirii legale.
Instanta, conform disp.art. 150 Cpc, declară închise dezbaterile şi rămâne în pronunţare pe excepţii şi pe fondul cauzei.

INSTANŢA

Constată că la data de 12.04.2011, reclamanţii T. O., B.T.C.C.şi B.R.C.au chemat în judecată pe intimaţii PRIMARUL MUNICIPIULUI PITEŞTI, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEŞTI, solicitând emiterea unei dispoziţii conform Sentinţei Civile nr.249/21.11.2008 pronunţaţă de Tribunalul Arges şi a Deciziei nr.9/A/21.01.2010 pronunţaţă de Curtea de Apel Piteşti, obligarea intimaţilor să emită de urgenţă noua dispoziţie şi să o înainteze împreună cu celelalte documente aferente Secretariatului Comisiei Centrale pentru stabilirea despăgubirilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, în termen de 30 de zile de la pronunţarea sentinţei, obligarea la daune cominatorii în suma de 500 lei/zi de intârziere de la data introducerii acţiunii şi până la data emiterii dispoziţiei, precum şi aplicarea unei amenzi prev.de art.24 alin.2 din Legea nr. 554/2004.
În motivarea cererii, petenţii au arătat că la 30.05.2006 s-a emis de către intimatul primar dispoziţia nr.1930, dispoziţie ce a fost contestată în Dosarul nr.4563/109/2006.
Prin Sentinţa Civilă nr.249/2008 a Tribunalului Argeş s-a modificat dispoziţia sus arătată, în sensul că s-a dispus restituirea în natură a terenului de 176,28 mp liber de construcţii şi s-a constatat că aceştia au dreptul să primească despăgubiri pentru diferenţa de teren şi construcţii demolate.
Prin Decizia Civilă nr.9/A/2010, Curtea de Apel Piteşti a schimbat sentinţa reţinând că pentru suprafaţa de teren şi construcţii se acordă măsuri reparatorii, ce vor fi calculate in condiţiile prev.de Titlul VII din Legea nr. 247/2005.
Consideră petenţii că intimaţii nu au pus în executare hotărârile judecătoreşti sus arătate, deoarece nu au emis o nouă dispoziţie care să respecte întocmai menţiunile din hotărârile judecătoreşti sus arătate. Aceasta cu atât mai mult cu cât petenţii au formulat mai multe cereri însă intimaţii le-au răspuns, solicitându-le mai multe relaţii referitoare în principal la cetăţenia moştenitorilor autoarei T.L.A.
În susţinere, petenţii au depus un set de înscrisuri (f. 16-36).
La 06.06.2011, intimaţii au depus intâmpinare prin care au invocat exceptia de inadmisibilitate a acţiunii pe calea Legii 554/2004, considerându-se că prezenta cauză se încadreaza în disp.Legii 10/2001, astfel că revine în primă instanţă completului civil din cadrul Tribunalului Argeş.
La întâmpinare, intimaţii au ataşat înscrisuri (f.39-49).
La aceeaşi dată s-a precizat acţiunea de către petenţi, în sensul introducerii în cauză, ca intimat a Municipiului Piteşti, cerere încuviinţată, acesta fiind conceptat si citat.
În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri, din a caror examinare se reţine următoarea situaţie de fapt:
În ceea ce priveşte excepţia de inadmisibilitate a acţiunii în baza legii 554/2004, instanţa o consideră neîntemeiată, deoarece în Legea 10/2001 republicată se prevăd expres care sunt acţiunile date în competenţa tribunalului. Se observă, mai mult, că petenţii invocă refuzul nejustificat al intimaţilor de a le soluţiona cererea deşi există hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile în speţă, acest petit incadrându-se în disp.art.2 din Legea 554/2004 republicată.
Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Primăriei Mun.Piteşti este întemeiată, câtă vreme aceasta nu are nicio atribuţie în procedura Legii 10/2001.
Prin dispoziţia nr. 1930/2006 s-a admis cererea petentei T.L.A., în parte, în sensul că s-a restituit acesteia în natură terenul de 425,57 mp şi 2 camere, imobile situate în…………….., propunându-se acordarea de despăgubiri în condiţiile legii speciale, pentru imobilele construcţii de 176,15 mp şi teren cu aceeaşi suprafaţă.
Împotriva acestei decizii s-a formulat contestaţie iar prin Sentinta nr. 249/2008, Tribunalul Argeş a anulat în parte dispoziţia şi a dispus şi restituirea în natură a terenului de 176,28 mp , liber de construcţii, constatând că petenţii au dreptul să primească despăgubiri pentru diferenţa de teren în cuantum de ………euro şi ……..lei pentru construcţii.
Decizia nr.9/A/2010 a Curţii de Apel Piteşti, irevocabilă, a schimbat în parte sentinţa sus arătată, în sensul că pentru suprafaţa de 352,43 mp teren şi construcţiile demolate, s-au acordat măsuri reparatorii ce vor fi calculate în cond.prev.de Titlul VII din Legea 247/2005, menţinându-se în rest dispoziţiile sentinţei.
Faţă de aceste hotărâri judecătoresti, este evident că intimaţii aveau obligaţia de a emite o nouă dispoziţie petenţilor, care să cuprindă întocmai cele reţinute în mod irevocabil.
Petenţii au solicitat în mai multe rânduri punerea în executare a sentinţei şi a deciziei civile cum ar fi la 18.02.2011, la 24.03.2011, însă acest lucru nu s-a realizat nici până în prezent.
Din adresa nr.7644/24.02.2011 reiese că li s-a solicitat să depună acte de identitate pentru toţi moştenitorii autoarei, certificatul de deces al acesteia, certificatul de mostenitor şi rapoartele de expertiză tehnică în ce priveşte terenul şi construcţiile.
Aceste înscrisuri au fost depuse de către petenţi, respectiv cărţi de identitate aparţinând acestor moştenitori şi toate celelalte acte solicitate în adresa sus amintită.
Cu toate acestea, prin adresa nr.14336/31.03.2011, intimaţii le-au comunicat petenţilor că din actele depuse nu rezultă cetăţenia lor, astfel că trebuie să depună în completare alte înscrisuri sau declaraţii notariale, aceasta deoarece în conformitate cu Constitutia Romaniei, cetăţenilor străini nu li se poate constitui drept de proprietate, ci doar de folosinţă a terenului.
Faţă de aceste susţineri, tribunalul consideră că sunt vădit neîntemeiate, câtă vreme există o hotărâre definitivă şi irevocabilă, care reprezintă titlu executoriu şi care trebuie executată întocmai de către intimaţi.
De altfel, această situaţie referitoare la cetăţenia petenţilor era cunoscută şi trebuia invocată în cadrul Dosarului nr.4563/109/2006, care a trecut prin trei grade de jurisdicţie, fiind soluţionat irevocabil la 09.11.2010.
În acest moment, în faza executării nu mai poate fi invocată apărarea conform căreia prin emiterea dispoziţiei pentru restituirea terenului s-ar încălca dispoziţiile Constitutiei, mai ales că intimaţii puteau uza de căile extraordinare de atac pe care însă nu le-au avut în vedere nici până în prezent.
Faţă de aceste considerente, tribunalul apreciază că atitudinea intimaţilor care în mod repetat în loc să pună în executare hotărârea judecătorească irevocabilă, au solicitat alte relaţii, care exced prevederilor titlului executoriu, reprezintă un refuz nejustificat de soluţionare a cererii, astfel că acţiunea precizată va fi admisă în parte numai faţă de Primarul Mun.Piteşti şi Municipiul Piteşti, în sensul obligării acestora la emiterea unei noi dispoziţii, conform cu Sentinţa Civilă nr. 249/2008, definitivă prin Decizia Civilă nr. 9/A/2010 şi să o inainteze, împreună cu toată documentatia necesară, către ANRP, în termen de 30 de zile de la rămânerea irevocabilă a prezentei hotărari. Aceasta deoarece de la rămânerea irevocabilă a hotărârii iniţiale, a trecut un an, iar intimaţii nu fac dovada diligenţelor pentru executarea ei.
În baza art.18 alin.5 din Legea 554/2004 republicată, instanţa stabileşte penalităţi de 100 lei pe zi de întârziere, dacă intimaţii nu vor executa în termenul stabilit, aşa cum a fost arătat mai sus.
Va fi respins capătul de cerere privind obligarea la amenda prevăzută de art. 24 din Legea 554/2004, republicată, deoarece încă nu se poate aprecia la acest moment dacă intimaţii vor executa sau nu prezenta hotărâre în termenul indicat în dispozitiv.
Se va respinge acţiunea faţă de pârâta Primăria Municipiului Piteşti, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE
Admite în parte acţiunea precizată formulată de petenţii T.O., B.T.C.C. şi B.R.C. - toţi cu domiciliul ales la fam. D. R. în ……………………….., numai faţă de pârâţii Primarul Municipiului Piteşti şi Municipiul Piteşti, ambii cu sediul în Piteşti str.Victoriei nr.24 jud.Arges, pe care îi obligă să emită o nouă dispoziţie, conform cu Sentinţa Civilă nr. 249/2008, definitivă prin Decizia Civilă nr. 9/A/2010 şi să o înainteze, împreună cu toată documentaţia necesară, către ANRP, în termen de 30 de zile de la rămânerea irevocabilă a prezentei hotărâri. Stabileste penalităţi de 100 lei pe zi de întârziere, dacă intimaţii nu vor executa în termenul stabilit.
Respinge capătul de cerere privind obligarea la amenda prevăzută de art. 24 din Legea 554/2004, republicată.
Respinge actiunea faţă de pârâta Primăria Municipiului Piteşti.
Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 17 Octombrie 2011, la Tribunalul Argeş -Secţia Civilă, complet specializat Contencios Administrativ si Fiscal.
Preşedinte Manuela Călin Eros
Grefier Adina Pătrăşcoiu

La data de 10.02.2012, sentinţa a rămas irevocabilă.

Niciun comentariu: