luni, 19 martie 2012

Cât de "legale" sunt facturile emise de CEZ Vânzare S.A.?

Încasarea taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune/ televiziune se face de către CEZ Vânzare S.A. în baza unui contract de mandat, odată cu plata energiei electrice consumate, conform art 5 alin. (1) din HG nr. 977/2003 şi HG nr. 978/2003. Pentru neplata taxei lunare radio - tv se percep penalităţi pentru fiecare zi de întârziere. Încasarea energiei electrice consumate se face pentru cantităţile facturate la preţurile stabilite prin Ordinul nr.102/2009 al A.N.R.E.
CEZ Vânzare S.A. face deci mai mult decât obiectul său de activitate declarat în Registrul Comertului, unde apare înscrisă cu codul CAEN 7022 –“Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management”, adică aceasta colectează în plus şi taxe de la posesorii de aparate de radio şi TV care datorează societăţii române de profil un abonament lunar pentru emisiunile recepţionate şi ipotetic urmărite de aceştia cu un pretins ,dar nedovedit, continuu şi neabătut interes…..
Adică, CEZ Vânzare S.A. vinde energie electrică consumatorilor casnici şi industriali şi totodată COLECTEAZĂ ŞI ALTE CREANŢE DE LA CONSUMATORI, deşi nu este nici bancă, nici societate financiară nebancară şi nici măcar recuperator autorizat.
În afara considerentelor de ordin juridic derivând din prevederile Codului Civil cu privire la cesiunea de creanţă, prevederi încălcate cu nonşalanţă de către CEZ S.A., în temeiul hotărârilor de guvern mai sus menţionate, societatea CEZ S.A. - care colectează taxele RTV contra unui comision de 7% din valoarea taxelor colectate - a iniţiat o serie de măsuri cu privire la formatul facturilor proprii emise, facturi în care, prin cumularea sumelor reprezentând costul energiei electrice şi costul taxei RTV, se constituie în contul şi pe seama consumatorilor debite nedefinite având ca unic scop maximizarea profitului societăţii.
Maximizare care, în opinia noastră, este făcută pe căi cu totul ilegale şi în dauna evidentă a consumatorilor casnici .

În cele ce urmează sunt puse în discuţie considerentele care justifică afirmaţia de mai sus.
Astfel:
În prezent CEZ Vânzare S.A. emite aşa zise “Avize de plată” pentru una şi aceeasi factură, pentru o durată de 3 luni, cu eşalonarea lunară a plăţii, avize în care sunt cumulate atât costul energiei electrice “estimate” lunar cât şi costul taxei RTV; în aceste avize este trecută deci o unică sumă în lei şi o dată scadentă lunară a plăţii.
Fiecare aviz de plată are un cod de bare în care este trecut CODUL CLIENTULUI şi SUMA DE PLATĂ , lipsind din acest cod de bare NUMĂRUL FACTURII PLĂTITE.
Adică nu se mai poate face dovada că plata efectuată a fost făcută pentru o anume factură identificată printr-un număr unic, aşa cum impune Codul Fiscal.
Aşadar niciun consumator casnic :
-nu mai poate face dovada stingerii unor datorii;
- nu mai are posibilitatea să ştie câtă energie electrică consumată plăteşte pentru că nicăieri nu este identificată cantitatea în KWh consumată, fiind înregistrată în aviz numai ipotetica sumă de plată care ar reprezenta cele două taxe cumulate, costul energiei şi al abonamentelor RTV;
-nu mai are nicio posibilitate de a face un control al corectitudinii şi realităţii sumelor pretinse de CEZ S.A. pentru perioada la care se referă avizul de plată.
-nu mai are posibilitatea de a verifica cuantumul majorărilor de întârziere dacă plăteşte peste termenul scadent.
ÎN CONSECINŢĂ, PE SEAMA UNUI CONSUMATOR CASNIC SE POATE CONSEMNA UN DEBIT IPOTETIC ORICÂT DE MARE, CARE NU MAI POATE FI CONTESTAT DE CONSUMATOR, CONSUMATOR CARE POATE FI ORICÂND DECONECTAT PENTRU UN DEBIT INEXISTENT ŞI CARE VA MA PLATI ŞI TAXE DE CONECTARE – DECONECATRE, DACĂ VA MAI DORI SĂ FIE COSUMATOR DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI CLIENT AL ACESTEI SOCIETĂŢI DE TRIST RENUME.
Activitatea CEZ S.A. excede deci cu mult prevederilor contractuale din contractele cadru încheiate cu consumatorii casnici PENTRU FURNIZAREA ŞI NUMAI PENTRU FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ.
Este de observat că acest “management al afacerii” practicat de CEZ S.A. creează premisele ca nici statul român să nu mai poată efectua un control al încasărilor şi deci niciun control al profitului societăţii, montajul procedural descris fiind făcut şi aprobat de A.N.R.E. cu încălcarea normelor fiscale în vigoare.

Astfel:
Constatăm că atât formatul facturilor şi al chitanţelor cât şi identificarea şi destinaţia sumelor plătite sunt reglementate atât de Codul fiscal cât şi de un alt act normativ special: Ordinul Min.Ec.şi Finanţelor nr. 3512 /2008 publicat in M.Of. nr 870 bis din 23 dec. 2008, ordin apărut ca o necesitate pentru clarificarea formei, conţinutului şi operării cu documentele financiar-contabile după data aderării României la Uniunea Europeană şi după generalizarea facturilor identificate prin coduri de bare.
De ce încalcă formatul avizului de plată emis de CEZ S.A. reglementarea de mai sus?
Atât textul ordinului citat cât în special conţinutul Anexelor 1, 2 şi 3 la acest ordin sunt extrem de clare şi dovedesc indiscutabil că cele expuse constituie probe evidente ale ilegalităţilor comise de CEZ S.A. în raporturile comerciale cu clienţii casnici.

Astfel:
A. În Anexa I la Ordinul Min. Ec. şi Finanţelor nr. 3512/2008, intitulată Norme Metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile ( vezi pag.9 din M.Of.nr.870 bis/23.12.2008 Partea I, punctul 59, litera G Criteriile minimale privind programele informatice utilizate în activitatea financiară şi contabilă se arată:
“59.Sistemele informatice de prelucrare automată a datelor în domeniul financiar-contabil trebuie să raspundă la următoarele criterii considerate minimale:
a) să asigure concordanţa strictă a rezultatului prelucrărilor informatice cu prevederile actelor normative care le reglementează;
b) să precizeze tipul de suport care asigură prelucrarea datelor în condiţii de siguranţă;
c) fiecare dată înregistrată în contabilitate trebuie să se regăsească în conţinutul unui document, la care să poată avea acces atât beneficiarii, cat şi organele de control;
d) să asigure listele operaţiunilor efectuate în contabilitate pe bază de documente justificative, care să fie numerotate în ordine cronologică, interzicandu-se inserări, intercalări, precum şi orice eliminări sau adăugări ulterioare;
e) să asigure reluarea automată în calcul a soldurilor conturilor obtinute anterior;
f) să asigure conservarea datelor pe o perioadă de timp care să respecte prevederile Legii nr. 82/1991, republicată;
g) să precizeze procedurile şi suportul magnetic extern de arhivare a produselor-program, a datelor introduse, a situatiilor financiare sau a altor documente, cu posibilitatea de reintegrare în sistem a datelor arhivate;
h) să nu permită inserări, modificări sau eliminări de date pentru o perioadă inchisă;
i) să asigure următoarele elemente constitutive ale înregistrărilor contabile:
- data efectuării înregistrării contabile a operaţiunii;
- jurnalul de origine în care se regăsesc înregistrările contabile;
- numărul documentului justificativ sau contabil (atribuit de emitent);
j) să asigure confidenţialitatea şi protecţia informaţiilor şi a programelor prin parole, cod de identificare pentru accesul la informaţii, copii de siguranţă pentru programe şi informaţii;
k) să asigure listări clare, inteligibile şi complete, care să conţină următoarele elemente de identificare, în antet sau pe fiecare pagină, după caz:
- tipul documentului sau al situaţiei;
- denumirea unităţii;
- perioada la care se referă informaţia;
- datarea listărilor;
- paginarea cronologică;
- precizarea programului informatic şi a versiunii utilizate;
l) să asigure listarea ansamblului de situaţii financiare şi documente de sinteză necesare conducerii operative a unităţii;
m) să asigure respectarea conţinutului de informaţii prevăzut pentru formulare."

B. In Anexa a II-a a ordinului menţionat, intitulată Norme specifice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar contabile, identificăm GRUPA a IV-a MIJLOACE BANESTI SI DECONTARI în cadrul căreia este reprodus formatul formularului de CHITANŢĂ.(Cod 14-4-1) (vezi pag 56 din M.Of. nr.870 bis/23.12.2008 Partea I) formular despre care se spune că :
“ 1. Serveşte ca:
- document justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casieria unităţii;
- document justificativ de înregistrare în registrul de casă şi în contabilitate.
În condiţiile în care sumele înscrise pe chitanţă sunt aferente livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii scutite fără drept de deducere conform prevederilor legale (ex: art. 141 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal), formularul de chitanţă este documentul justificativ care stă la baza înregistrării veniturilor în contabilitate.
 2. Se întocmeste în două exemplare, pentru fiecare sumă încasată, de către casierul unităţii şi se semnează de acesta pentru primirea sumei.
 3. Circulă la depunător (exemplarul 1, cu stampila unităţii). Exemplarul 2 rămane în carnet, fiind folosit ca document de verificare a operaţiunilor efectuate în registrul de casă.
4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil, dupa utilizarea completă a carnetului (exemplarul 2).
5. Conţinutul minimal al formularului (vezi pag.9 din M.Of. nr.870 bis/23.12.2008 Partea I ) include:
- denumirea unităţii; codul de identificare fiscală; numărul de înregistrare la Oficiul registrului comerţului; sediul (localitatea, str., numar); judeţul;
- denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
- numele şi prenumele persoanei fizice care depune sume şi ce reprezintă acestea sau, după caz, denumirea unităţii; codul de identificare fiscală; numărul de înregistrare la ficiul registrului comertului; sediul (localitatea, str., număr); judeţul al persoanei juridice;
- suma în cifre şi litere;
- semnătura casierului.”
Aşadar din coroborarea prevederilor pct.59 litera “m” din Anexa I şi ale pct.5 din Anexa a II-a din Ordinul nr.3512/2008 al Min. Ec. şi Finanţelor rezultă cu claritate obligativitatea emitentului CEZ S.A. de a avea în conţinutul codului de bare al avizelor de plată, aviz care inlocuieşte factura, codul de client, suma de plată ŞI NUMĂRUL FACTURII LA CARE SE REFERĂ PLATA FACUTĂ, adică cine a făcut plata, cât s-a plătit şi ce reprezintă această plată, prevederi care de altfel se regăsesc şi în cuprinsul alin (8) al art.155 din Codul Fiscal care reglementează conţinutul unei facturi.
Este de observat că plaţile se fac prin intermediul băncilor comerciale care eliberează chitanţe pentru sumele încasate cu titlu de plăţi fără ca acestea să conţină numărul facturii, adică încălcând aceleaşi prevederi; refuzul băncilor de a întocmi chitanţe conform cu reglementările care impun ca scopul plăţii să fie identificabil, susţinând că nu pot emite astfel de chitanţe “întrucât programul de editare al chitanţelor nu permite intervenţia manuală” este inacceptabil, deoarece conform aceloraşi Criterii minimale privind programele informatice utilizate în activitatea financiară şi contabilă ( vezi pag.9 din M.Of. nr.870 bis/23.12.2008 Partea I) instituţiile bancare sunt obligate:
a) să asigure concordanţa strictă a rezultatului prelucrărilor informatice cu prevederile actelor normative care le reglementează”.
Trebuie inţeles că facturarea în baza consumului estimat şi încasarea unor plăţi în baza unor avize de plată necontrolabile, cu încălcarea reglementărilor legale în vigoare (inclusiv cu încălcarea prevederilor Art.10 şi 11 din Legea nr.296/2004 privind Codul consumului), sunt componente ale unui comportament comercial agresiv şi totodată neconcurenţial al CEZ Vânzare S.A., a unei vânzari forţate de energie electrică în dauna consumatorilor casnici cărora li se impune în fapt nu numai ceea ce în literatura de specialitate este cunoscut sub denumirea de “curbă de consum clasată” ci şi acumularea unor datorii ipotetice, purtătoare de dobânzi nedatorate.
Sprijinit tacit de băncile comerciale prin intermediul cărora se fac plăţile, comportamentul S.C. CEZ Vânzare S.A. ar trebui să fie sancţionat atât de autorităţile naţionale de protecţie a consumatorilor cât şi, în special, de cele investite cu sancţionarea comportamentului neconcurenţial şi al neregulilor financiare, autorităţi care ar trebui să sancţioneze atât societatea suspectată cât şi băncile comerciale participante.

realizat în colaborare cu dr.ing. Radu Dumitrescu

Un comentariu:

Anonim spunea...

A DEVENIT EFECTIV TRAUMATIZANT CONTINUTUL FACTURILOR CEZ VANZARE SI COMPORTAMENTUL FUNCTIONARILOR CARORA LI SE CER INFORMATII CLARIFICATOARE. CE SE POATE FACE?