luni, 5 august 2013

Contestaţie la executare formulată de A.N.R.P. soluţionată după intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013. Soluţie de respingere a contestaţiei ca neîntemeiatăDOSAR NR. 2037/300/2013
ROMANIA
JUDECATORIA SECTORULUI 2 BUCUREŞTI
SECTIA CIVILA
SENTINTA CIVILA : 12182
SEDINTA PUBLICA DE LA 11.07.2013
INSTANTA CONSTITUITA DIN:
PRESEDINTE: VLAD TARI
GREFIER: ANA DANIELA STANCIU

Pe rol se afla soluţionarea cauzei civile avand ca object contestaţie la executare formulata de contestatorul Autoritatea Nationala pentm Restituirea Proprietatilor împotriva intimatei F. E. prin mandatar V. R.C.
La apelul nominal facut in sedinta publica, la prima strigare a cauzei, a raspuns mandatarul intimatei, V.R.C. cu procura la dosar, lipsind contestatoarea.
Procedura este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinţa, care invedereaza instantei ca, la data de 05.02.2013, contestatoarea a depus la dosar note de sedinta, la data de 04.07.2013, intimata a depus intampinare, iar la data de 10.07.2013, s-au depus copii certificate ale actelor aflate in dosarul de executare nr. 272/2012, de catre BEJA Aequitas.
Mandatarul intimatei solicita lasarea cauzei la a doua strigare pentru a se prezenta aparatorul ales.
La doua strigare a cauzei, a raspuns mandatarul intimatei, V.R.C., lipsind contestatoarea.
Nemaifiind cereri de formulat şi excepţii de invocat, instanţa acorda cuvantul pe probe.
Mandatarul intimatei solicita încuviinţarea probei cu inscrisuri, cele depuse la dosar.
Instanţa, in temeiul art. 167 din Codul de procedura civila, apreciind utila, pertinenta şi concludenta soluţionarii cauzei, încuviinţează creditoarei proba cu inscrisuri, dupa care, acorda cuvantul pe fondul cauzei
Solicita respingerea contestaţiei la executare avand în vedere ca Tribunalul Bucureşti a admis recursul declarat împotriva incheierii pronunţate de Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti în Dosarul nr. 18542/300/2012 şi a incuviinţat executarea silita.
Instanţa constata cauza in stare de judecata şi o reţine spre soluţionare.

INSTANTA
Prin cererea de chemare în judecata avand ca obiect contestaţie la executare, inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 2 Bucureşti la data de 17.01.2013, contestatoarea Autoritatea Naţionala pentru Restituirea Proprietaţilor a solicitat in contradictoriu cu intimata F. E. anularea executarii silite şi a formelor de executare silita din dosarul execuţional nr. 272/2012 al BEJA Aequitas.
In motivare, s-a aratat ca plata despagubirilor este condiţionata de existenţa unor sume suficiente aprobate anual cu aceasta destinaţie. In absenta disponibilităţilor baneşti ale statului, raportat la dificultaţile prin care trece economia ţării, s-ar stabili în momentul de faţa, în sarcina ANRP o obligaţie imposibil de realizat şi care este de natura sa afecteze principiul egalităţii de tratament, recunoscut atat pe plan intern, cat şi pe plan european. Din raţiuni financiare creanţele asupra statului pot fi limitate sau eşalonate la plata şt nu pot fi platite decat in condiţii de solvabillitate, principii care nu sunt înlăturate de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.
A susţinut ca nu exista temei legal pentru actualizarea sumelor de bani stabilite prin deciziile emise de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor.
S-a efectuat adresa la acelaşi BEJ in vederea comunicarii dosarului execuţional nr. 272/2012, care a fost depus in copie.
Intimata, fiind legal citata, a depus intampinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare ca neîntemeiata.
Instanţa a incuviinţat pentru parţi proba cu inscrisuri constand în actele de la dosar, apreciindu-le utile, pertinente şi concludente soluţionării cauzei, potrivit art. 167 Cpr.civ.
Analizand materialul probator administrat in cauza, instanţa reţine urmatoarele:
In fapt, in dosarul execuţional nr. 272/2012 al BEJA Aequitas, creditoarea intimata a cerut şi s-a incuviinţat executarea silită prin Decizia civila nr. 2402R/25.09.2012 pronunţata de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V - a Civila in Dosarul nr. 18542/300/2012, a titlului executoriu constand în Decizia nr. 505/17.09.2009 emisa de ANRP, irevocabila.
Prin Decizia nr. 505/17.09.2009 emisa de ANRP s-a emis titlu de plata in favoarea credioarei pentru suma de 500.000 lei
Sub aspectul criticii in sensul ca Decizia nr. 505/17.09.2009 emisa de ANRP nu este titlu executoriu, prin Decizia civila nr. 2402R/25.09.2012 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V - a Civila in Dosarul nr. 18542/300/2012 s-a statuat cu autoritate de lucru judecat contrariul, astfel incat instanţa nu mai poate repune in discuţie aceasta problema de drept.
In ce priveşte critica privind inexistenţa unui temei legal pentru actualizarea sumelor de bani stabilite prin deciziile emise de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, conform art. 3712 alin. 3 Cproc.civ., organul de executare la cererea creditorului va proceda la actualizare în funcţie de rata inflaţiei de la data cand creanţa a devenit exigibila şi pana la data plaţii elective a obligaţiei.
Avand in vedere cursul soluţionarii dosarului, la primul termen de judecata, observind enunţul art. 403 alin. 1 Cpr.civ., încheindu-se cadrul procesual în care cererea de suspendare a executarii silite ar fi putut fi soluţionata, instanţa va respinge cererea de suspendare a executarii silite ca ramasa fara obiect.
Pentru toate aceste considerente, instanţa va respinge contestaţia la executare ca neintemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARAŞTE:
Respinge contestaţia la executare formulata de contestatorul Autoritatea Naţionala pentru Restituirea Proprietăţilor cu sediul tn Bucureşti, Calea Floreasca, nr. 202, sector 1 împotriva intimatei F.E. prin mandatar V. R. C. cu domiciliul procesual ales în Bucureşti………………………, ca neintemeiata.
Respinge cererea de suspendare a executarii silite, ca ramasa fara obiect.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronunţata in şedinţa publica, azi, 11.07.2013.


PREŞEDINTE                                          GREFIER,
VLAD TARI                                   ANA DANIELA STANCIU

Niciun comentariu: