sâmbătă, 6 martie 2010

Cum pot infiinţa o asociaţie non-profit?

Pentru că în ultima vreme mă confrunt cu din ce în ce mai multe solicitări în vederea înfiinţării unor entităţi fără scop lucrativ, m-am gândit să vă prezint pe scurt care sunt paşii ce trebuie parcurşi pentru constituirea unei asociaţii sau fundaţii.
Voi începe prin a menţiona că înfiinţarea şi funcţionarea unor astfel de persoane juridice non-profit, este reglementată de OG 26/2000 cu privire la asociaţii sau fundaţii.
O asociaţie poate fi înfiinţată pe baza acordului a cel puţin 3 persoane care "îşi pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunştinţele şi aportul lor in muncă", pentru îndeplinirea scopului asociaţiei.
O fundaţie se poate înfiinţa pe baza manifestării de voinţă a unei singure sau a mai multor persoane, care, "pe baza unui act juridic între vii sau pentru cauză de moarte", constituie în mod permanent şi irevocabil, patrimoniul viitoarei organizaţii.
Menţionez că în cazul asociaţiilor, patrimoniul iniţial ste echivalent cu valoarea a cel puţin unui salariu minim brut pe economie, iar în cazul fundaţiilor acesta trebuie să fie de minim 100 de ori salariul minim brut pe economie.
Atât asociaţia cât şi fundaţia vor dobândi personalitate juridică prin înscrierea lor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei în a cărei curcumscripţie îsi vor avea sediul.
Procedura înscrierii este asemănătoare pentru ambele entităţi.
Cererea de înscriere se va adresa instanţei de judecată amintite mai sus, şi va fi însotită de următoarele documente:
- actul constitutiv al organizaţiei;
- statutul acesteia;
- dovada sediului;
- dovada patrimoniului minim iniţial;
- dovada disponibilităţii denumirii organizaţiei, eliberată de către Ministerul Justiţiei.
Pentru unele entităţi se poate solicita de către instanţa de judecată şi avizul din partea ministerului sau a ministerelor care guvernează sfera de activitate a acestora.
Mai trebuie precizat şi că statutul şi actul constitutiv trebuie să fie certificate de către un avocat sau un notar.
În termen de 3 zile de la înregistrarea documentelor de mai sus la instanţa competentă, judecătorul desemnat, verificând îndeplinirea condiţiilor legale, se va pronunţa asupra cererii de înscriere a organizaţiei printr-o încheiere de şedinţă.
În cazul în care judecătorul va constata că nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru constituirea organizaţiei, cu ocazia primei înfăţişari, acesta îi va pune în vedere în scris solicitantului să remedieze neregularităţile constatate, acordând un nou termen şi dispunând citarea acestuia.
În situaţia în care la termenul fixat neregularităţile sunt inlăturate, judecătorul investit cu soluţionarea cererii va pronunţa o încheiere de admitere, iar dacă ele persistă, deşi solicitantul a fost legal citat, acesta va pronunţa o încheiere de respingere a a cererii.
Atât încheierile de admitere cât şi cele de respingere a cererilor vor putea fi atacate cu recurs în termen de 5 zile de la pronunţare pentru cei prezenţi sau de la comunicare pentru cei care au lipsit.
O dată ce încheierea de admitere a cererii dumneavoastră a rămas irevocabilă, se va proceda la înscrierea asociaţiei sau a fundaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Niciun comentariu: