joi, 23 aprilie 2009

Articolul 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului-Aspecte teoretice şi practice

Este de notorietate faptul că în ultimii ani, justiţiabilii români, determinaţi uneori şi de superficialitatea instanţelor de judecată din ţară, îşi găsesc din ce în ce mai des dreptatea în faţa instanţelor internaţionale. Curtea Europeană a Drepturilor Omului este, cu siguranţă, instanţa europeana cel mai frecvent sesizată de către justiţiabili, dupa ce aceştia au epuizat toate căile de atac interne împotriva unei sentinţe. Curtea este sesizată cu privire la încălcarea de către instituţiile statului român a prevederilor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi a protocoalelor la aceasta.
Deoarece situaţia cel mai frecvent întâlnită în practică este încălcarea de către instanţele de judecată a Articolului 6 din Convenţie, voi încerca să realizez o scurtă prezentare a conţinutului acestuia, a aplicaţiilor sale în sistemul legislativ românesc şi a interpretărilor pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului i le conferă .
Prin prevederile sale, Articolul 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale statuează respectarea dreptului la un proces echitabil.
Conform textului primului aliniat al acestuia: “Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege...”. Publicitatea judecării cauzei şi a pronunţării hotărârilor reprezintă regula stabilită de Convenţie. Aceasta însă comportă şi anumite excepţii, accesul publicului putând fi interzis “în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al securităţii naţionale”, atunci când interesele părtilor o impun, etc.
În continuare, prevederile Articolului 6 consacră principiul prezumţiei de nevinovăţie în materie penală şi enumeră drepturile acuzatului: dreptul la informare, dreptul de a-şi pregăti apărarea, dreptul de a se apăra el însuşi sau de a fi apărat de un avocat ales sau din oficiu, dreptul de a audia martori, dreptul de a beneficia de serviciile unui interpret
[1].
Conţinutul Articolului 6 din Convenţie are un caracter general, stabilindu-se practic modalitatea în care trebuie să se desfăşoare un proces echitabil. Din acest motiv, consider că prevederile sale îşi gasesc aplicabilitatea în multe domenii: drept civil, penal, contravenţional, etc.
Garanţiile prevăzute de Articolul 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sunt transpuse în legislaţia noastră, prin Constituţia României, Codul Penal, Codul de Procedură Penală, dar şi prin alte acte normative.
Reţinând conţinutul Articolului 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, legiuitorul român consacră, la rândul său,
anumite principii constituţionale, reguli care constituie baza înfăptuirii procesului de justiţie într-un stat de drept. Dintre acestea, amintim: accesul liber la justiţie, libertatea individuală, dreptul la apărare [2], etc.
Privite prin prisma Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi nu numai, prevederile constituţionale referitoare la principiile enunţate mai sus devin adevărate corolare juridice, ele fiind considerate de către unii doctrinari “drepturi garanţii” sau “inviolabilităţi”
[3], după caz.
Ţinând cont de aceste aspecte, se poate concluziona că legea fundamentală a României, Constituţia devine poate cel mai important instrument juridic pentru aplicarea şi respectarea prevederilor Articolului 6 din Convenţie.
Pe de altă parte, dreptul la un proces echitabil prezentat în lumina Articolului 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale transpare şi în alte acte normative, cum ar fi cele aparţinând domeniului dreptului civil sau dreptului penal.
Dispoziţiile Articolului 6 din Convenţie sunt evocate şi de prevederile Codului de Procedură Penală, prin regulile pe care acest act normativ le statuează: garantarea libertăţii persoanei, respectarea demnităţii umane, prezumţia de nevinovăţie, garantarea dreptului la apărare (Art. 5 şi 6 Cod Procedură Penală).
Oprindu-mă asupra garantării dreptului la apărare, trebuie observat că legislaţia penală română acordă o importanţă majoră asigurării apărării în cauzele penale, stabilindu-se faptul că învinuitul sau inculpatul are dreptul de a fi asistat oricând de serviciile unui avocat. În plus, tot Codul de Procedură Penală precizează, în mod neechivoc, că atunci când asistenţa juridică a învinuitului sau a inculpatului este obligatorie, instituţiile competente sunt obligate să ia măsuri în sensul desemnării unui apărător din oficiu. Analizând aceste abordări din materia dreptului procesual penal, se poate observa că ele au chiar scopul de a respecta drepturile acuzatului, aşa cum sunt ele prevăzute de Articolul 6 din Convenţie.
Asigurarea dreptului la un proces echitabil îşi găseşte corespondenţă şi în dreptul civil sau procesual civil român.
Astfel, Art. 41.al.1 din Codul de Procedură Civilă statuează:
“Orice persoană care are folosinţa drepturilor civile poate să fie parte în judecată. “
Ca şi în legislaţia penală, cu scopul de a asigura dreptul la justiţie al oricărei persoane, Art. 74 al. 1 din Codul de Procedură Civilă stabileşte că persoana care : “...nu este în stare să facă faţă cheltuielilor unei judecăţi, fără a primejdui propria sa întreţinere sau a familiei sale, poate cere instanţei să-i încuviinţeze asistenţă judiciară.”
Analizând şi comparând normele de drept public şi cele de drept privat, din perspectiva regulilor stabilite de Articolul 6 din Convenţie, putem concluziona următoarele:
La nivelul actelor juridice de drept constituţional sau administrativ, conţinutul dreptului la un proces echitabil este ilustrat în reguli principiale, cu caracter general, aceste norme având scopul de a guverna celelalte ramuri de drept.
Pe de altă parte, atât în dreptul procesual civil cât şi în dreptul procesual penal, pornindu-se de la principiul că:“Persoanele care participă la activitatea judiciară, în calitate de părţi, dobândesc o multitudine de drepturi procesuale, legea impunându-le deopotrivă şi unele obligaţii.”
[4], transpunerea prevederilor Articolului 6 din Convenţie devine mult mai punctuală. Prevederile Articolului 6 din Convenţie se reflectă, de fapt, în sfera drepturilor şi îndatoririlor procesuale ale părţilor.
După cum se poate observa, cel puţin la nivel teoretic, există prevederi legale care să garanteze respectarea dreptului la un proces echitabil, acestea vizând atât sfera penală cât şi cea civilă şi putând fi sintetizate în sintagme juridice precum: liberul acces la justiţie, tratamentul egal în faţa instanţelor de judecată şi a altor organe ale statului, imparţialitatea judecătorilor, respectarea dreptului de a propune anumite mijloace de probă pe parcursul desfăşurării procesului, posibilitatea de a contesta o sentinţă în anumite situaţii prin exercitarea căilor de atac, etc.
Este acceptat în unanimitate faptul că în activitatea de deliberare care precede luarea unei decizii, instanţele de judecată trebuie să ţină cont de dispoziţiile Articolului 6, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale fiind un act internaţional care guverneaza normele de drept intern. Atunci când o instanţă de judecată încalcă sau ignoră vreuna din aceste prevederi, justiţiabilul are posibilitatea sesizării Curţii Europene a Drepturilor Omului, cu privire la nerespectarea acestora.
Raportându-ne la jurisprudenţa instanţelor de judecată, în ciuda reglementărilor legale interne care transpun, aş spune, destul de corect, prevederile Articolului 6 din Convenţie, se constată că “în practică”, lucrurile nu stau aşa de bine ca “în plan teoretic”. Cu alte cuvinte, deşi există destule instrumente legale care garantează respectarea Articolului 6 din Convenţie, este întâlnită frecvent situaţia în care instanţele române, şi nu numai, încă mai pronunţă sentinţe în care se încalcă în mod vădit dreptul la un proces echitabil, statul român fiind sancţionat de multe ori de către C.E.D.O.
În cele ce urmează, mă voi opri asupra modalităţii în care jurisdicţia europeană înţelege să interpreteze şi să aplice prevederile mult discutatului Articol 6, încercând să conturez viziunea acesteia prin prezentarea câtorva speţe din domeniu.
În materie penală, Curtea a constatat încălcarea dreptului la un proces echitabil de către instanţele române în numeroase cazuri, de notorietate fiind cauza Spânu contra României. Petenta Ecaterina Gabriela Spânu a sesizat C.E.D.O. în temeiul Articolului 34 din Convenţie, la data de 26.04.2001, arătând că nu a beneficiat de un proces echitabil, fiind condamnată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru complicitate la infracţiunea de tâlhărie care a avut ca urmare moartea victimei (dupa ce petenta fusese achitată de Curtea de Apel) fără ca ea să fie audiată din nou şi fără a se mai administra vreo probă. În data de 01.04.2008 Curtea a admis plângerea petentei, stabilind că a fost încălcat Articolul 6.alin. 1 din Convenţie. În plus Curtea a mai constatat şi că hotărârile celor două instanţe inferioare Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt contradictorii (prima instanţă condamnase reclamanta la 10 ani închisoare iar instanţa de apel o achitase).
Din perspectiva C.E.D.O. s-a considerat că audierea recurentei era “cu atât mai mult necesară cu cât ea fusese în mod succesiv condamnată şi achitată de către jurisdicţiile inferioare si ea contesta în continuare participarea sa la fapta penală dar si condiţiile în care fuseseră date declaraţiile.”
[5] Ţinând cont de aceste aspecte, este de necontestat faptul că în cazul de faţă, instanţa, şi nu orice jurisdicţie, ci chiar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a încălcat unul dintre cele mai importante drepturi ale justiţiabilului şi anume, dreptul la apărare, fapt care a fost sancţionat de către C.E.D.O.
În materie contravenţională şi în materie penală, cazul Anghel contra României este de referinţă, creând un precedent juridic interesant. Cauza a fost pusă pe rolul Curţii, ca urmare a cererii introduse de către soţii Petre şi Maria Anghel la data de 9 august 2003. Formulând o plângere împotriva unui proces verbal de contravenţie, reclamantul învederează că instanţele naţionale care s-au pronunţat asupra contestaţiei sale, nu au ţinut cont de garanţiile fundamentale consacrate de Articolul 6 din Convenţie, printre care şi prezumţia de nevinovăţie. În motivarea cererii se mai arată şi că instanţele au « inversat obligaţiile de prezentare a probelor ».
Prin hotărârea din data de 4.10.2007, Curtea îşi exprimă în mod foarte clar punctul de vedere cu privire la acest aspect. Ea consideră că prezumţia de legalitate şi de adevăr a procesului verbal de contravenţie este o prezumţie “lipsită de rezonabilitate” si că, astfel, ea violează Articolul 6 al Convenţiei Drepturilor Omului, respectiv dreptul la un proces echitabil.
Admiţând plângerea introdusă, Curtea asimilează regimul contravenţiilor dreptului penal, pornindu-se probabil de la premiza, că, la fel ca în materie penală, în domeniul contravenţional, finalitatea o constituie pedepsirea celui care a săvârşit o faptă nepermisă de lege, de o importanţă mai mică decât infracţiunea, totuşi, prin aplicarea unei pedepse. Ţinând cont de aceste aspecte, opinia C.E.D.O. în sensul neaplicării prezumţiei de legalitate nici în materie contravenţională apare întemeiată.
Abordarea C.E.D.O, care susţine încălcarea prezumţiei de nevinovăţie, în situaţia în care se consideră că procesul verbal de contravenţie se bucură de prezumţie de legalitate, începe să fie îmbrăţişată şi de instanţele române.
Astfel, pronunţându-se asupra unei contestaţii împotriva unui proces verbal de contravenţie, Judecătoria Sectorului 2-Bucureşti statuează: “...din perspectiva jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în raport cu disp. art. 6 CEDO, deşi necalificată în dreptul intern ca fiind de natură penală, contravenţia este subsumată noţiunii de “acuzaţie în materie penală”, având în vedere câmpul de aplicare general al normei, cât şi preeminenţa caracterului represiv al sancţiunii contravenţionale.
Din acest punct de vedere se impune în mod necesar respectarea garanţiilor specifice recunoscute persoanei acuzate, între care şi a prezumţiei de nevinovăţie a petentului.”
[6]
Este îmbucurător faptul că o instanţă din România, făcând uz de rolul său activ, depăşeşte limitele interpretărilor stereotipice ale legislaţiei naţionale, luând în considerare şi chiar citând indicaţiile jurisdicţiei europene.
Deşi aplicabilitatea Articolului 6 din Convenţie îşi produce cele mai multe efecte în dreptul penal, sunt situaţii când acesta devine incident şi în cauzele aparţinând dreptului civil, mai ales în materia legilor proprietătii.
În cazul Stancu contra Romaniei, C.E.D.O. stabileşte că nu au fost respectate accesul la justiţie şi dreptul la o judecată într-un termen rezonabil. Lovindu-se de refuzul instanţelor române de a se pronunţa asupra legalităţii unei decizii a Comisiei pentru aplicarea Legii 18/1991, reclamanţii Dumitru Stancu şi Ion Dănuţ Stancu au sesizat C.E.D.O., învederând încălcarea dreptului la un proces echitabil şi a dreptului de proprietate. Observând că problema competenţei verificării hotărârilor comisiilor administrative fusese dată în sarcina instanţelor judecătoreşti, şi că în cazul de faţă Curtea de Apel Constanţa s-a declarat necompetentă să verifice decizia comisiei, C.E.D.O statuează că s-a încălcat atât accesul reclamanţilor la justiţie cât şi dreptul acestora la o judecată într-un termen rezonabil (judecarea cauzei a ţinut şase ani şi şase luni).
Aşadar, în cauza respectivă, Curtea a apreciat pe drept că nu au fost respectate două elemente importante ale dreptului la un proces echitabil, neasigurarea accesului la justiţie şi durata prea lungă a proceselor fiind probleme deja de notorietate ale justiţiei române.
Recent, în ianuarie 2009, în cauza Faimblat contra României, C.E.D.O a luat în discuţie şi cererile de restituire introduse în baza Legii 10/2001, modificată prin Legea 247/2005, stabilind că a fost încălcat Articolul 6 al. 1 din Convenţie.
Prin cererea nr. 23066/02, domnul Solomon Faimblat şi doamna Salomeia Faimblat au supus atenţiei Curţii faptul că prin respingerea acţiunilor lor pe motiv că nu au respectat procedura administrativă prescrisă de Legea 10/2001, le-a fost încălcat liberul acces la justiţie, garantat de art. 6 alin.1 din Convenţie.
În aprecierile sale, Curtea a sancţionat respingerea ca inadmisibilă a acţiunii reclamanţilor (având ca obiect constatarea caracterului nelegal al naţionalizării imobilului ce a aparţinut tatălui acestora) cu motivarea că reclamanţii ar fi trebuit să urmeze şi să aştepte să se finalizeze, procedura administrativă prevăzută de Legea nr. 10/2001. În această cauză C.E.D.O a constatat ineficienţa procedurii administrative prevăzute de Legea 10/2001, opinând că respingerea acţiunii în constatare nu ar fi ridicat nicio problemă dacă, în circumstanţele concrete ale cauzei, procedura prevăzuta de Legea 10/2001 ar fi fost o cale efectivă. S-a mai observat şi faptul că de la data introducerii plângerii în temeiul Legii 10/2001 au trecut 6 ani iar reclamanţii nu au primit încă nicio despăgubire, deşi legislaţia în vigoare prevede remiterea unui răspuns din partea instituţiei competente în termen de 60 de zile.
Curtea consideră că încălcarea Articolului 6 în prezenta cauză îşi are originile în legislaţia defectuoasă care există în România în domeniul restituirii bunurilor imobile naţionalizate, în modalitatea aplicării acestei legislaţii de autorităţile administrative şi nu în ultimul rând şi în disfuncţionalităţile de gestionare ale Fondului Proprietatea.
Neexecutarea unor hotărâri judecătoreşti definitive de către autorităţile naţionale este şi ea sancţionată de către C.E.D.O. Cauzele Vasile contra României, Tăculescu şi alţii contra României sunt edificatoare în acest sens.
În cele două speţe, Curtea a constatat din nou încălcarea Articolului 6 alin.1 din Convenţie, dreptul la un proces echitabil, arătând că autorităţile române nu au pus în executare o hotărâre definitivă favorabilă reclamanţilor (în primul caz fiind vorba de o hotărâre prin care se admisese acţiunea în revendicare împotriva pârâtului iar în cel de al doilea, de hotărâri judecătoreşti prin care s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991).
Aşadar, în jurisprudenţa europeană, dreptul la un proces echitabil consacrat de Articolul 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale îmbracă multe forme. După cum am constatat, el poate transpare în durata judecăţii (care trebuie să fie rezonabilă), în modalitatea în care s-a desfăşurat probatoriul pe parcursul urmăririi penale (în cauzele penale) şi pe parcursul procesului în sine, în modalitatea în care au fost respectate drepturile părţilor dintr-un litigu, etc.Prevederile Articolului 6 din Convenţie îşi găsesc aplicabilitatea chiar şi după terminarea judecăţii propriu zise, prin garantarea posibilităţii de a pune în executare o hotărâre definitivă, în acest caz fiind necesar şi concursul autorităţilor competente.
Revenind la speţele prezentate mai sus, consider că ele ilustrează doar câteva dintre numeroasele cazuri în care statul român a fost sancţionat de către C.E.D.O, numărul acestora fiind, din nefericire, mult mai mare. Numai la data de 1.04.2008 Curtea s-a pronunţat în 5 cauze împotriva României.
Dacă s-ar realiza o sinteză a cauzelor cu care justiţiabilii români sesizează C.E.D.O., din perspectiva Articolului 6 din Convenţie, aş conchide că problemele cel mai frecvent întâlnite sunt cele care se nasc datorită încălcării accesului la justiţie, sau al dreptului la apărare, cele care ţin de durata excesiv de lungă a unor procese sau a altor proceduri cu caracter jurisdicţional şi, nu în ultimul rând, cele care ţin de executarea unor acte juridice de către instituţiile statului.
Deşi dispoziţiile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sunt “în mare” transpuse în legislaţia internă a României, cel puţin formal existând mijloace juridice care să garanteze asigurarea dreptului la un proces echitabil pentru fiecare justiţiabil, în jurisprudenţă se creează şi situaţii în care acest drept este încălcat.
De cele mai multe ori acest lucru se întâmplă datorită neglijenţei instituţiilor implicate, neglijenţă care poate determina şi apariţia unor situaţii abuzive. Această neglijenţă se poate grefa şi pe faptul că principiile statuate de Convenţie (dreptul la un proces echitabil, dar şi celelalte) sunt atât de vaste încât, devine aproape imposibil pentru orice sistem legislativ, să surprindă toate situaţiile apărute în practică. În aceste cazuri, rolul precumpănitor îl deţine tot instanţa de judecată investită cu cauza respectivă, care, în scopul pronunţării unei sentinţe corecte, “inadmisibilă” la C.E.D.O, ar trebui să aibă o imagine cât mai clară asupra situaţiei de fapt, individualizând-o şi încadrând-o atât în legislaţia internă cât şi în cea internaţională.
O altă explicaţie pentru existenţa unei rate destul de mari a admisibilităţii plângerilor formulate de către cetăţenii români la C.E.D.O, o constituie poate şi faptul că, deşi Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale a intrat în vigoare înca din 1953, România a ratificat-o de abia la data de 20 iunie 1994.
Pentru România, de abia de la această dată a fost deschisă calea petiţiilor individuale din partea persoanelor fizice şi juridice în faţa C.E.D.O. Până la acel moment, în problematica respectării drepturilor omului, instanţele de judecată fuseseră obişnuite ca în prununţarea unei sentinţe, să analizeze, să reţină şi să aplice doar prevederile din dreptul intern, creându-se un anumit stil de deliberare, consfinţit şi de zeci de ani de jurisprudenţă.
Ulterior ratificării Convenţiei, instanţele de judecată s-au văzut obligate să abordeze un nou stil de deliberare. Într-o situaţie ideală, acesta ar trebui să ţină cont în primul rând de prevederile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi apoi de cele din dreptul intern şi să înglobeze demersurile instanţelor române în scopul unei armonizări cu felul în care Curtea abordează anumite probleme juridice, atunci când există discrepanţe.
Probabil că va mai trece ceva vreme până se va putea vorbi de o armonizare legislativă şi de o unitate în abordare a statelor europene ( printre care şi România) cu privire la interpretarea şi aplicarea regulilor evocate de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
Principiile conţinute de Convenţie sunt toate de o importanţă majoră şi de egal interes. M-am oprit însă asupra Articolului 6, dreptul la un proces echitabil, întrucât, am considerat că în practica instanţelor române, acesta este cel mai frecvent încălcat, nerespectarea lui constituind o reală problemă. Această situaţie nu este singulară, ea fiind întâlnită şi în jurisprudenţa jurisdicţiilor altor state semnatare ale Convenţiei.
Ţinând cont de aceste aspecte, concluzionez că instanţele de judecată şi celelalte instituţii ale statului sunt obligate ”să facă uz” de mijloacele legale în scopul înfăpturirii procesului de justiţie dar cu respectarea Articolului 6 din Convenţie. În caz contrar se vor crea în continuare situaţii juridice care să duca la sancţionarea statului român de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

[1] Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale amendată de Protocolul nr. 11 Art. 6, al.3
[2] Art. 21, 23, 24, Constituţia României, modificată şi completată prin Legea de revizuire nr. 429/2003
[3] Ionescu Cristian, „Drept Constituţional şi Instituţii Politice”, vol. II, Ed. „Lumina Lex”, Bucureşti, România,1997, pag. 158-159, op. aut.
[4] Leş Ioan, “Tratat de drept procesual civil”, ediţia a-II-a, Ed. “All Beck”, Bucureşti, România,2002, pag. 89, op. aut.
[5] Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Hotărârea din 29 aprilie 2008 (publicată în: Monitorul Oficial nr. 780 din 21 noiembrie 2008)
[6]Judecătoria Sectorului 2-Bucureşti, Dosar nr. 8160/300/2007
The International Conference "European's Union History, Culture, and Citizenship-Current Problems of European Integration", Publishing House of University of Piteşti, Piteşti, 2009

Niciun comentariu: