joi, 5 ianuarie 2017

De interes pentru beneficiarii Legii nr.165/2013!

Începând cu data de 01.01.2017, deținătorii deciziilor de compensare emise de către Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor pot iniția procedura de valorificare a acestora.
Legea nr.165/2013 prevede două modalități aflate la îndemâna persoanelor interesate:
Prima variantă este regăsită în dispozițiile art. 27 din actul normativ menționat și prevede posibilitatea valorificării punctelor consemnate în decizia de compensare prin participarea la licitațiile organizate în cadrul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu condiţia înscrierii prealabile la sediile teritoriale ale acesteia.
Cea de-a doua cale este prevăzută de dispozițiile art. 31 din Legea nr.165/2013 și instituie posibilitatea reconvertirii  punctelor stabilite prin decizia de compensare în numerar pe baza unui titlu de plată emis anual de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, la cererea beneficiarului, pentru maxim 20% din valoarea punctelor acordate și nevalorificate. Sumele prevăzute în deciziile de plată se vor achita în termen de 180 de zile de la emitere, de către Ministerul Finanțelor Publice.
Conform H.G. nr. 401/2013, solicitarea privind valorificarea în numerar a punctelor se depune personal sau prin mandatar cu procură în formă autentică, la sediul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, însoţită de decizia de compensare sau certificatul de deţinător de puncte, în original, şi de actul de identitate al solicitantului. În situaţia în care solicitarea se face în calitate de moştenitor, este necesară depunerea actelor care fac dovada acestei calităţi.
Reținem și că certificatul de deținător de puncte se emite de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților în situația transmiterii sau valorificării parțiale a acestora sau în situația decesului titularului. 
Mai multe informații găsiți și pe siteul www.anrp.ro 
Mult succes!!

Niciun comentariu: