marți, 13 octombrie 2015

Cauzele Kušionová vs SMART Capital a.s şi Aziz vs Caixa d'Estalvis de Catalunya - de interes pentru consumatorii titulari de credite bancare

Mai jos dorim să vă prezentăm câteva fragmente din hotărârile pronunţate de Curtea Europeană de Justiţie în cauzele Kušionová vs SMART Capital a.s şi Aziz vs Caixa d'Estalvis de Catalunya care vizează interesele consumatorilor supuşi măsurilor de executare silită imobiliară în baza unor titluri executorii reprezentate de convenţii de credit ce conţin clauze "eventual" abuzive.
Investită cu cereri de pronunţare a unor hotărâri preliminare în cauzele susmenţionate, şi pornind de la premiza că un posibil efect al executării silite imobiliare îl constituie pierderea proprietăţii imobilului deţinut de debitor, ceea ce echivalează cu "una dintre cele mai grave atingeri aduse dreptului la respectarea domiciliului" Curtea Europeană de Justiţie a statuat:
"1) Dispozițiile Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei reglementări naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care permite recuperarea unei creanțe, întemeiată pe clauze contractuale eventual abuzive, prin executarea extrajudiciară a unei garanții care grevează bunul imobiliar dat în garanție de consumator, în măsura în care această reglementare nu face practic imposibilă sau excesiv de dificilă apărarea drepturilor conferite consumatorului de această directivă, aspect care trebuie verificat de instanța de trimitere. 
2) Articolul 1 alineatul (2) din Directiva 93/13 trebuie interpretat în sensul că o clauză contractuală, care figurează într‑un contract încheiat de un vânzător sau furnizor cu un consumator, este exclusă din domeniul de aplicare al acestei directive numai în cazul în care respectiva clauză contractuală reflectă conținutul unui act cu putere de lege sau al unei norme administrative obligatorii, aspect care trebuie verificat de instanța de trimitere. " (cauza Kušionová vs SMART Capital a.s C‑34/13)
" Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretată în sensul că se opune reglementării unui stat membru, precum cea în discuție în litigiul principal, care, în condițiile în care nu prevede, în cadrul unei proceduri de executare ipotecară, motive de contestație întemeiate pe caracterul abuziv al unei clauze contractuale care constituie temeiul titlului executoriu, nu permite instanței sesizate cu procedura de fond, competentă să aprecieze caracterul abuziv al unei asemenea clauze, să adopte măsuri provizorii, printre care în special suspendarea procedurii de executare menționate, atunci când adoptarea acestor măsuri este necesară pentru garantarea deplinei eficacități a deciziei sale finale." (cauza Aziz vs Caixa d'Estalvis de Catalunya C-415/11)
Acest raţionament al Curţii de Justiţie permite formularea de noi apărări de către titularii convenţiilor de credit bancare cu posibil conţinut abuziv, subiecţi ai măsurilor de executare silită imobiliară, apărări al căror temei juridic depăşeşte limitele art. 712 C.P.C., şi care, conform principiul prevalenţei normelor de drept comunitar asupra normelor de drept intern, pot fi întemeiate şi pe art. 7 al Directivei nr. 93/13/CEE şi, bineînţeles, şi pe interpretarea jurisdicţiei susmenţionate.

Niciun comentariu: