sâmbătă, 4 ianuarie 2014

Primele modificari ale Legii nr. 165/2013

Deja ne-am obisnuit cu ritmul de lucru al legislativului in functie, care nici nu adopta bine un act normativ ca il si modifica. Astfel, in ultimele zile ale lunii decembrie, asa, ca un cadou de la Mos Craciun, au fost publicate in Monitorul Oficial doua acte normative care modifica recenta Lege nr. 165/2013
Este vorba de Legea nr. 368/2013, publicata in Monitorul Oficial nr. 819/21.12.2013, text de lege care reglementeaza posibilitatea ca si beneficiarii Legii nr. 10/2001 sa opteze pentru returnarea dosarelor de despagubire catre entitatile investite cu solutionarea notificarii, în vederea restituirii, în natură sau prin compensare cu alte bunuri, a imobilelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a actului normativ. Mentionam ca in varianta initiala a legii, aceasta optiune era posibila doar in materia fondului funciar. 
Un al doilea act normativ care aduce modificari Legii nr. 165/2013 este Ordonanta de Urgenta nr. 115/2013, publicata in Monitorul Oficial nr. 835/24.12.2013, text legal care proroga anumite termene prevazute de varianta initiala. 
Reproducem mai jos textul celor doua acte normative:


LEGE nr. 368 din 18 decembrie 2013
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 21 decembrie 2013

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
ART. I
Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) În situaţia în care restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist nu mai este posibilă, măsurile reparatorii în echivalent care se pot acorda sunt compensarea cu bunuri oferite în echivalent de entitatea învestită cu soluţionarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, măsurile prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi măsura compensării prin puncte, prevăzută în cap. III."
2. La articolul 3, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins:
"8. investiţii - culturi, lucrări şi instalaţii cu caracter permanent ce deservesc exploataţii agricole, respectiv:
a) plantaţii de orice fel - vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, plantaţii de hamei şi duzi, sere, solare, răsadniţe şi altele asemenea;
b) platforme betonate şi spaţii de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole, fabrici de nutreţuri combinate dezafectate sau active;
c) amenajări piscicole;
d) sisteme de îmbunătăţiri funciare, de tipul canale de irigaţii şi/sau desecări, staţii de pompare/irigaţii/desecare, antene supraterane şi subterane, rampe de irigaţii, pivoţi, platforme betonate, poduri, podeţe care deservesc exploataţia;
e) linii electrice şi posturi de transformare care deservesc exploataţia sau/şi sistemele de îmbunătăţiri funciare;
f) drumuri de exploatare care deservesc exploataţia sau/şi sistemele de îmbunătăţiri funciare;
g) orice alt tip de investiţii care deservesc exploataţia agricolă aşa cum este definită la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
h) capacităţi de producţie din zootehnie şi instalaţii zootehnice;
i) sedii ale societăţilor comerciale agricole, sedii de ferme agricole, cantine, dormitoare, ateliere mecanice;
j) instalaţii hidrotehnice, hidroelectrice sau de hidroamelioaraţie;
k) alte construcţii civile şi comerciale;
l) orice alt tip de investiţii care deservesc exploataţia agricolă aşa cum este definită la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2002, cu modificările şi completările ulterioare."
3. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Comisia se compune din următoarele persoane:
a) primarul comunei/oraşului/municipiului, care are şi calitatea de preşedinte al Comisiei;
b) secretarul comunei/oraşului/municipiului;
c) reprezentantul instituţiei prefectului, care asigură colaborarea directă şi operativă a Comisiei cu celelalte instituţii cu responsabilităţi în aplicarea prevederilor prezentei legi;
d) un specialist în măsurători topografice şi în identificarea tarlalelor şi parcelelor din cadrul unităţii administrativ-teritoriale (specialist cadastru, inginer topograf, inginer agricol, subinginer agricol, referent agricol);
e) un reprezentant al oficiului teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară."
4. La articolul 12, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 12. - (1) În situaţia în care restituirea terenurilor agricole pe vechile amplasamente nu este posibilă, după validarea întinderii dreptului lor de proprietate de către comisiile judeţene de fond funciar sau, după caz, de către Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucureşti, fostului proprietar sau moştenitorilor acestuia li se atribuie un teren pe un alt amplasament, în următoarea ordine:
a) pe terenurile din rezerva comisiei locale de fond funciar;
b) pe terenurile proprietate publică, trecute, în condiţiile legii, în proprietatea privată a statului, sau pe terenurile proprietate privată a statului, care au fost administrate pe raza unităţii administrativ-teritoriale de institute, de staţiuni de cercetare ori de alte instituţii publice;
c) pe terenurile proprietate publică, trecute, în condiţiile legii, în proprietatea privată a statului, sau pe terenurile proprietate privată a statului, care au fost administrate de institute, de staţiuni de cercetare ori de instituţii publice pe raza localităţilor învecinate, aflate în acelaşi judeţ;
d) pe terenurile ocupate de izlazuri.
(2) Pentru terenurile prevăzute la alin. (1) lit. d), regimul juridic şi categoria de folosinţă se pot schimba numai cu avizul prealabil al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi cu acordul cetăţenilor cu drept de vot din unitatea administrativ-teritorială, acord exprimat în urma organizării unui referendum local, potrivit legii, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (1)."
5. La articolul 17, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(4) Lucrările Comisiei Naţionale sunt conduse de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, care îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al Comisiei Naţionale.
(5) Secretariatul Comisiei Naţionale preia toate atribuţiile, drepturile şi obligaţiile Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor şi se asigură de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor."
6. La articolul 19, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) numirea şi înlocuirea membrilor Comisiei Naţionale se fac prin decizie a prim-ministrului, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 17 alin. (2) lit. a), b) şi d), care devin membri, de drept, prin decizia sau, respectiv, ordinul de numire în funcţie;"
7. La articolul 21, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
"(6^1) În cazul în care, prin documentele existente în dosarul de despăgubire, nu se pot stabili amplasamentul sau caracteristicile tehnice ale imobilului pentru care se stabilesc despăgubiri, evaluarea se face prin aplicarea valorii minime pentru zona sau categoria de imobil prevăzută de grila notarială pentru localitatea respectivă, potrivit prevederilor alin. (6)."
8. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 32. - (1) Se instituie un termen de decădere în procedura administrativă, de 120 de zile, în care persoanele care se consideră îndreptăţite pot completa cu înscrisuri dosarele depuse la entităţile învestite de lege. Termenul curge de la data la care persoanei i se comunică în scris documentele necesare soluţionării cererii sale."
ART. II
(1) Persoanele îndreptăţite la despăgubiri în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot opta pentru returnarea dosarelor înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor către entităţile învestite cu soluţionarea notificării, în vederea restituirii, în natură sau prin compensare cu alte bunuri, a imobilelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) De prevederile alin. (1) beneficiază şi persoanele îndreptăţite la despăgubiri în temeiul legilor funciare, inclusiv cele care au optat potrivit art. 42 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, după expirarea termenului legal.
ART. III
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica, în mod corespunzător, Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 29 iunie 2013.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Bucureşti, 18 decembrie 2013.
Nr. 368.

OUG Nr.115 din 23.12.2013
pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 835 din 24 decembrie 2013

Având în vedere stadiul procesului de inventariere a terenurilor agricole şi forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, după caz, al unităţilor administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, necesitatea identificării tuturor suprafeţelor disponibile şi împlinirea iminentă a unor termene, până la care este necesară finalizarea acestor activităţi,luând în considerare faptul că în lipsa prelungirii acestor termene există riscul nefinalizării procesului de restituire în condiţiile Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România,ţinând seama de faptul că neadoptarea măsurii de prorogare a termenului privind predarea-primirea de către casele de asigurări sociale către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a titlurilor în care sunt individualizate obligaţiile de plată privind contribuţiile sociale stabilite pentru perioada anterioară datei de 30 iunie 2012 pune în dificultate desfăşurarea activităţii de administrare a veniturilor bugetului general consolidat,în considerarea faptului că aspectele mai sus menţionate constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articolul I Se instituie un termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în care comisia prevăzută la art. 5 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, finalizează situaţia terenurilor agricole, cu sau fără investiţii, şi forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritorială.
Articolul II (1) Termenul prevăzut la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 se prorogă până la data de 1 septembrie 2014.
(2) Termenul prevăzut la art. 20 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 se prorogă până la data de 1 ianuarie 2015. Articolul III Termenul prevăzut la art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 28 iunie 2013, se prorogă până la data de 30 iunie 2014 inclusiv.

Niciun comentariu: